21 maja 2015

Zarządzenie Nr 40/O/2015
Wójta Gminy Sułów
z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie

oraz dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie


Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 oraz art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkursy na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sułowie, Sułów 64, 22 – 448 Sułów oraz dyrektora Zespołu Szkół w Michalowie, ul. Osiedlowa 11, 22 – 448 Sułów na warunkach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do konkursów mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

§ 3.

  1. Treść ogłoszenia o konkursach zamieszcza się:
    1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułów pod adresem: bip.sulow.pl
    2. w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Lublinie kuratorium.lublin.pl/bip/
    3. na stronie internetowej Gminy Sułów pod adresem: sulow.pl
    4. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sułów.
  2. Konkursy przeprowadzą Komisje powołane przez Wójta Gminy Sułów odrębnym zarządzeniem.

§ 4.

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Leon Bulak
Wójt Gminy

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: czwartek, 21 maja 2015