Sułów, 5 listopad 2015 rok.

PR. 602.1.2015

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Sułów działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sułów na lata 2015- 2032.

Przedmiotowy projekt stanowi aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sułów na lata 2011- 2032", opracowanego z 2011 roku. Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

w terminie do dnia 27 listopada 2015r. (uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sułów.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się: projekt aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sułów na lata 2015-2032" jest wyłożona do wglądu w dniach 5-27 listopada 20l5r. w Urzędzie Gminy Sułów, w Referacie Rozwoju Gospodarczego pokój nr 14, w godz. 7.30-15.30. Urząd Gminy oczekuje ponadto na pozytywne opinie dotyczące aktualizacji „Programu..." z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.


Otrzymują:

  1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy;
  2. strona biuletynu informacji publicznej urzędu: http://bip.sulow.pl;
  3. a/a.
Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: czwartek, 05 listopada 2015