O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Sułów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pn.:

„Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – Koło w Zamościu”

I. Rodzaj zadania:

Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – Koło w Zamościu, ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość:

a) 1 uczeń z miejscowości Deszkowice Pierwsze – uczeń na wózku inwalidzkim.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 powołanej na wstępie ustawy.

Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania:

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Zadania wynosi:
  9500,00 zł
  (słownie: dziewięć tysięcy pięćset).

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.
 3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 4. Zlecenie realizacji zadania w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 5. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania ustala się od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 2. Warunki realizacji zadania:

1) dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Sułów z miejsca zamieszkania dziecka do wskazanej placówki i z powrotem do miejsca zamieszkania.

2) dowóz dziecka odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),

3) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dzieckiem.

4) W roku 2016 planuje się dowóz 1 dziecka.

5) Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższa starannością.

6) Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu  Gminy Sułów, w terminie do 28 grudnia 2015 r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz z dopiskiem „Oferta na dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Sułów”.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1) Wybór oferty nastąpi w dniu 29 grudnia 2015 r.

2) Oferta powinna być złożona według wzoru  określonego w rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

3) Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie ze wzorem, o którym mowa w pkt 2. W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Wójta Gminy Sułów Komisja Konkursowa.

4) Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

5) Odrzuceniu podlegają oferty:

a) złożone niezgodnie ze wzorem,

b) złożone po terminie,

c) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

d) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

e) błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione
w wyznaczonym terminie.

6) Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

7) Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułów pod adresem: www.bip.sulow.pl

-  na stronie internetowej Gminy Sułów pod adresem: www.sulow.pl

-  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sułów.

VII. Informacje o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

1. W roku 2015 na realizację zadania publicznego „Dowóz niepełnosprawnego ucznia
z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – Koło w Zamościu, ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość - przeznaczono kwotę – 8600,00 zł.

2. W roku 2014 na realizację zadania publicznego „Dowóz niepełnosprawnego ucznia
z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – Koło w Zamościu, ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość - przeznaczono kwotę – 8600,00 zł.

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: piątek, 11 grudnia 2015
Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 15 grudnia 2015