Wójt Gminy Sułów działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu dokumentu p.t. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sułów na lata 2016-2021”.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 SUŁÓW;

ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Sułów, Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 14, w godz. 7.30-15.30;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do dnia 30 września 2016r. (uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sułów.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się: projekt dokumentu p.t. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sułów na lata 2016-2021” jest wyłożona do wglądu w dniach 9-30 września 20l6r. w Urzędzie Gminy Sułów, w Referacie Rozwoju Gospodarczego pokój nr 14, w godz. 7.30-15.30. Urząd Gminy oczekuje ponadto na pozytywne opinie dotyczące „Planu" z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu.

 

Wójt Gminy Sułów
/-/  Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: piątek, 09 września 2016