Obwieszczenie Wójta Gminy Sułów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sułów na lata 2016-2021”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353, z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sułów na lata 2016-2021”,  (zwanego dalej Planem).

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie stwierdził brak potrzeby  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planuu stwierdzając, brak prawdopodobieństwa negatywnego znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000 (pismo znak: WSTIII.410.109.2016.KŁ z dnia 4 października 2016r.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu również uzgodnił pozytywnie   odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu (pismo znak: NZ.700.51.2016 z dnia 20 września 2016r.).

Plan jest zgodny z założeniami zamieszczonymi w „Narodowym Programie Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)”.

Po uzyskaniu pozytywnych opinii RDOŚ i PPIS, przy stwierdzeniu, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wziąłem pod uwagę fakt, że projekt dokumentacji „Planu…..” dotyczy obszaru w granicach jednej gminy.

W związku z powyższym, w świetle art. 48 ust. 2 w/w ustawy odstępuję od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sułów na lata 2016-2021”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sułów na lata 2016-2021” umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułów i na stronie internetowej www.sulow.pl

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: wtorek, 04 października 2016
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 07 października 2016