Zarządzenie Nr 212/O/2017
Wójta Gminy Sułów
z dnia 14 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018  do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Sułów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułów;

2) w siedzibie Urzędu Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej Gminy Sułów.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: piątek, 14 kwietnia 2017
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 24 kwietnia 2017