Zarządzenie Nr 228/O/2017
Wójta Gminy Sułów
z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie.

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tworyczowie, Tworyczów 124, 22 – 448 Sułów na warunkach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursach zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułów pod adresem: www.bip.sulow.pl
2) na stronie internetowej Gminy Sułów pod adresem: www.sulow.pl
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sułów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak


Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie.docx)Załącznik nr 10 Kb
Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: środa, 24 maja 2017
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 29 maja 2017