OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY SUŁÓW

Wójt Gminy Sułów ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze:

Sekretarz Gminy

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko: Sekretarz Gminy

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Sułów

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na pełny etat

II. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane kierunki: prawo, administracja.

 6. Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 j.t. z późn. zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach

lub

co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.


III. Wymagania dodatkowe:

 1. Samodzielność i dobra organizacja pracy.

 2. Zdolności analityczne i umiejętność stosowania przepisów prawa.

 3. Wysoka kultura osobista.

 4. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 5. Zaangażowanie w wykonywane działania.

 6. Samodzielność.

 7. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o pracownikach. samorządowych, ochronie danych osobowych, dochodach budżetowych, finansach publicznych, zamówień publicznych, KPA itp.

 8. Doświadczenie w przeprowadzaniu audytów na stanowiskach pracy.

 9. Znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i innych pozabudżetowych środków zewnętrznych.

 10. Komunikatywna znajomość co najmniej jednego języka obcego.

 11. Odporność na stres.

 12. Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.

 13. Dyspozycyjność.

 14. Prawo jazdy kategorii B.

 15. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Opracowanie projektów struktury organizacji urzędu.

 2. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał rady i zarządzeń wójta gminy oraz ich wykonaniem.

 3. Analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej.

 4. Zapewnienie skuteczności sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy.

 5. Organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

 6. Organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne.

 7. Zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Rady Gminy i Wójta.

 8. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 9. Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.

 10. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji oraz działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.

 11. Nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej oraz regulaminu organizacyjnego.

 12. Organizowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli.

 13. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,

 14. Zapewnienie obsługi prawnej gminy.

 15. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli / testamenty allograficzne /,

 16. Udział w posiedzeniach Rady Gminy.

 17. Pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego.

 18. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

 19. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej/ biuletyn formacji publicznej/.

 20. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.


V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowo – finansowym.

 2. Praca w budynku Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów

 3. Praca w zespole.

 4. Codzienny kontakt telefoniczny.

 5. Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W maju 2017 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sułów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% .


VII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) podpisany przez kandydata i opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

 2. Kwestionariusz osobowy

 3. List motywacyjny.

 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.

 5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy.

 6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli dotyczy).

 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku objętym naborem.

 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 9. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 10. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 11. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie A4 z podaniem imienia i nazwiska, adresem do korespondencji oraz adresem e-mail i numerem telefonu, a także  z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: Sekretarz Gminy osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Sułowie lub pocztą na adres: Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Sułowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie zostaną powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.sulow.pl/) oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sułów.


Wójt Gminy Sułów

/-/ Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: piątek, 02 czerwca 2017
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 05 czerwca 2017