Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla wybranych obszarów w gminie.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sułów Uchwały nr 11/3/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla wybranych obszarów w gminie, obejmu­jącego 16 obszarów położonych w miejscowościach: Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie, Michałów, Roztopy, Kolonia Roztopy, Sąsiadka, Sułów i Sułówek, w granicach określonych na załącznikach graficznych do ww. uchwały.

Względem ww. projektu zmiany studium zostanie przeprowadzona stra­tegiczna ocena oddziaływania na środowisko. Zawiadamiam również o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów w godzinach urzędowania. Jed­nocześnie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułów http://bip.sulow.pl zamieszczono ww. uchwałę.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany studium na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski i uwagi na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo­łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63,22-448 Sułów w terminie do dnia 08 stycznia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw­cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi jest Wójt Gminy Sułów.

Dla ww. projektu zmiany studium nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Martyna
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: wtorek, 18 grudnia 2018
Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 18 grudnia 2018