OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Sułów Nr VIII/53/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r., a także art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, w godz. od 730 do 1530.

Przedmiotem ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów jest zmiana ustaleń – tylko w części tekstowej – obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów przyjętego Uchwałą Nr X/61/2003 z dnia 27 listopada 2003 r., w zakresie odległości linii zabudowy od dróg gminnych.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, sali konferencyjnej, o godz. 13ºº.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu zmiany planu miejscowego istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sułów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Sułów.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Martyna
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: środa, 15 stycznia 2020
Data ostatniej modyfikacji: środa, 15 stycznia 2020