Wójt Gminy Sułów – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.


Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Sułów. Spis zostanie przeprowadzony w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.
Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie gminy Sułów,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) Kandydat na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik.
2) Podczas szkolenia i egzaminu kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.
3) Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia.
4) Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728).
Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym adres, telefon kontaktowy, adres e- mail.
2.Kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ( w tym przestępstwo skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Składanie ofert:
1) Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy urzędu – 22-448 Sułów, Sułów 63.
2) Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3) Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Lublinie lublin.stat.gov.pl.
4) Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 84 682-68-32 lub 84 682-68-39
Uwaga:
Informuję, że ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Sułów wynosi: 3

Gminny Komisarz Spisowy
/-/  Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Ewa Krukowska
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: piątek, 19 czerwca 2020
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 19 czerwca 2020