Wójt Gminy Sułów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sąsiadce, będącej własnością Gminy Sułów.

Sułów, dnia 25.07.2016 r.


O G Ł O S Z E N I E

o przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Wójt Gminy Sułów
o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sąsiadce, będącej własnością Gminy Sułów.


I. Przedmiot przetargu, przeznaczenie i opis nieruchomości

Obręb –  Sąsiadka

Działka nr 4649 o powierzchni 0,1400 ha.

  • Nieruchomość gruntowa, działka o numerze ewidencyjnym  4649, położona jest w obrębie miejscowości Sąsiadka, gmina Sułów, powiat zamojski. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową przez sąsiednie działki (brak bezpośredniego dostępu do drogi) .
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,1400 ha
  • Rodzaj gleby- gleby orne bardzo dobrej jakości
  • Współczynnik bonitacji gruntu rolnego nieruchomości wynosi 1,364.
  • Otoczenie nieruchomości stanowią pola uprawne.
  • Nieruchomość ma kształt prostokąta.
  • Konfiguracja terenu ze spadkiem.
  • Według ewidencji gruntów w skład wycenianej działki wchodzą użytki rolne o następujących klasach bonitacyjnych i powierzchniach tych klas. Gruty orne klasa III a- 0,0800 ha, klasa III b -0,0600
  • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów  uchwalonym przez Radę Gminy Uchwałą nr X/61/03 z dnia 27 listopada 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 29 z dnia 25 lutego 2004 r. nieruchomości znajduje się w terenach oznaczonych symbolem RP – tereny rolne bez prawa zabudowy.


 II. Cena nieruchomości

Cena wywoławcza – 1450,- zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych)


III. Minimalne postąpienie

Minimalne postąpienie zostanie ustalone w trakcie przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


IV. Termin przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu

25 sierpnia 2016 r. o godz.  10.00 w sali nr 11 (sala konferencyjna) Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów.


V. Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 145,00- (słownie:  sto czterdzieści pięć  złotych) należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Sułów lub na konto BS Szczebrzeszyn O/Sułów 75 9632 0006 2003 2900 0345 0003 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Sułów najpóźniej w dniu 25 sierpnia 2016 r. do godz. 10.00.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy :

-        żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,

-        osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.


VI. Warunki udziału w przetargu

Przed przetargiem należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz granicami nieruchomości i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

Przedłożeniu podlega także dokument stwierdzający tożsamość (w przypadku osób prawnych aktualny wypis z rejestru handlowego, umowa spółki, lista wspólników potwierdzona przez właściwy sąd rejestrowy wraz z miejscem zamieszkania itp.)


VII. Inne informacje

Należność za nabycie nieruchomości należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułów w godzinach pracy tj. od godz. 7.30 do 15.30 osobiście lub telefonicznie pod nr tel./084/ 682 68 46.

Wójt Gminy Sułów, zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: poniedziałek, 25 lipca 2016
Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 28 lipca 2016