OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 371 § 2 i § 3 w zw. z art. 385 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 oraz 1089) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 229 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sułów


ZARZĄDZENIE NR 229
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sułów

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 oraz 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Sułów, w okręgu wyborczym nr 4, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2.

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 5 listopada 2017 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


w z. WOJEWODY LUBELSKIEGO

Robert Gmitruczuk
WICEWOJEWODA


Załącznik do Zarządzenia Nr 229
Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 sierpnia 2017 r.


KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
do 17 sierpnia 2017 r.- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sułów, w okręgu wyborczym nr 4
do 27 sierpnia 2017 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zamościu o utworzeniu komitetu wyborczego
do 6 września 2017 r.- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie
do 11 września 2017 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zamościu Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie
do 26 września 2017 r. do godz. 24.00- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie list kandydatów na radnego
do 6 października 2017 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do 15 października 2017 r.- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Sułowie obwodowej komisji wyborczej
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Sułów
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Sułowie numerów dla zarejestrowanych list kandydatów
do 16 października 2017 r.- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego
do 27 października 2017 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
3 listopada 2017 r. o godz. 24.00- zakończenie kampanii wyborczej
4 listopada 2017 r.- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
5 listopada 2017 r. godz. 7.00 - 21.00- przeprowadzenie głosowania


Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: czwartek, 17 sierpnia 2017
Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 17 sierpnia 2017