OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)  Wójt Gminy Sułów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania.

I. Rodzaj zadania:

Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość:

a) 1 uczeń z miejscowości Deszkowice Pierwsze – uczeń na wózku inwalidzkim.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 powołanej na wstępie ustawy.

Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania.

Opublikowano: poniedziałek, 21 listopada 2016
Więcej…
 

Sułów, 3 listopada 2016 roku

PR.6220.6.2016

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUŁÓW

z dnia 3 listopada 2016 roku

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów, Sułówek, Nawóz od km. 0+000 do km. 4+326,64”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71.).

 

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Sułów.

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Sułów w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Sułów 63, 22-448 Sułów, pokój nr 13/14 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30.

 

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Sułów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułów www.bip.sulow.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sułów oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Sułów i Sułówek.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Wójt Gminy Sułów

/-/ Leon Bulak

 

Opublikowano: czwartek, 03 listopada 2016
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 następna > ostatnia >>