Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ) Wójt Gminy Sułów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I. Rodzaj zadania:

Organizowanie przygotowań i uczestnictwa zawodników z terenu Gminy Sułów w rozgrywkach lokalnych, ponadlokalnych oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych, w szczególności w ramach igrzysk „Mieszkańców Zamojskiej Wsi” oraz prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dorosłych oraz młodzieży. Ponoszenie opłat za szkolenie, ubezpieczenie, opłaty za pracę sędziów ligowych, trenerów, wpisowego oraz kosztów utrzymania obiektów sportowych.

Zadania te mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 pkt 17 powołanej na wstępie ustawy oraz art. 28 ust.2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r ( t. j. Dz. U. z 2023r., poz.2048)

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  wynosi : 50.000,00zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie  przy uwzględnieniu zasad określonych w   

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.

2.Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.

3.Dotacja zostanie przyznana na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

4.Zlecenie  realizacji zadania w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia zadania

wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

5. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie  z dnia  24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i  niezbędnych  do jego realizacji.

7. Dotacja nie może być wykorzystana na:

-prowadzenie działalności gospodarczej

-zakup środków trwałych

-pokrycie kosztów transferu zawodnika z innego kluby sportowego

-pokrycie delegacji i biletów indywidualnych zawodników

-zapłaty kar i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta

-na zobowiązania powstałe przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego oraz na pokrycie kosztów statutowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 IV. Termin realizacji zadania:

Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024r.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu  Gminy Sułów, w terminie do 31 maja 2024 r. do godz. 12.00, w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz z dopiskiem: „Oferta  na  realizację  zadań  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu”

 VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1) Wybór oferty nastąpi w dniu  31.05.2024 r. o godz. 12.30

2) Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2018 poz.2057). Do oferty konkursowej należy dołączyć: wypis z właściwej ewidencji podmiotów oraz w przypadku, gdy Oferenci są w trakcie zmian statutowych związanych z reprezentacją Oferenta- dokument lub uchwałę potwierdzającą wskazaną zmianę.

3) Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty kompletne, złożone w terminie i zgodne ze wzorem, o którym mowa w pkt. 2. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Wójta Gminy  Sułów Komisja Konkursowa.

4) Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i

kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym, wg kryteriów określonych w art.15 ust.1 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

5) Odrzuceniu podlegają oferty:

a) złożone niezgodnie ze wzorem,

b) złożone po terminie,

c) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

d) błędnie wypełnione lub niekompletne,

6) Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie   złożona tylko jedna oferta.

7)   Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty:

- w Biuletynie  Informacji Publicznej Gminy Sułów pod adresem: www.bip.sulow.pl

- na stronie internetowej Gminy Sułów pod adresem: www.sulow.pl

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sułów

VII. Informacje o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

1)   W roku 2023 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę – 35.000.00zł.

W roku 2022 na realizację zadania publicznego w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę - 35.000.00zł.

 

Wójt Gminy

/-/ Piotr Kaliszewski

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Lidia Pańczyk
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: piątek, 10 maja 2024
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 31 maja 2024