Get Adobe Flash player
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
środa, 27 marca 2013

GMINA SUŁÓW OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA URSUS C-360, PRZYCZEPY AUTOSAN D-50, PRZYCZEPY AUTOSAN D-732

I. Nazwa sprzedającego:

Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów

II.Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Ciągnik URSUS C-360

Wartość rynkowa pojazdu określona została przez rzeczoznawcę i wynosi 6 400,00 zł, słownie: sześć tysięcy czterysta złotych i jest zarazem ceną wywoławczą pojazdu.

Ciągnik po częściowym remoncie. Wymieniono przewody elektryczne i hamulcowe. Ciągnik po malowaniu. Brak akumulatora. Niesprawny podnośnik. Data ostatniego badania 1999 rok. Zarejestrowany, wyprodukowany w 1977 roku przez Ursus Warszawa. Liczba osi -2, masa własna 2125 kg.

 1. Przyczepa AUTOSAN D-50

Wartość rynkowa przyczepy określona została przez rzeczoznawcę i wynosi 1 800,00 zł, słownie: jeden tysiąc osiemset złotych i jest ceną wywoławczą przyczepy.

Przyczepa nie posiada wyposażenia narzędziowego. Ściany, podłoga i rama – skorodowane. Data ostatniego badania technicznego 1998 r. Wyprodukowana w roku 1984 przez Autosan Sanok. Podwozie kołowe, liczba osi: 2, ładowność 6000 kg.

 1. Przyczepa AUTOSAN D-732

Wartość rynkowa przyczepy określona została przez rzeczoznawcę i wynosi 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych i jest ceną wywoławczą przyczepy.

Przyczepa nie posiada wyposażenia narzędziowego. Brak instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Ściany, podłoga i rama skorodowane. Data ostatniego badania 2004 r. Wyprodukowana w 1984 r. przez Autosan Sanok. Podwozie kołowe, liczba osi: 2, ładowność 4 000 kg.

Przystępujący do przetargu mogą złożyć oferty na cały przedmiot sprzedaży lub na wybrany sprzęt.

III. Warunki uczestnictwa w przetargu

 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie (wzór stanowiący załącznik nr 1) w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r. do godz. 9.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, pokój nr 1. Decyduje fizyczne dotarcie oferty do sprzedającego.

 2. Oferty zostaną otwarte w dniu 15.04.2013 r. o godz. 10.00. Oferta jest wiążąca przez 30 dni od dnia jej otwarcia. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, pokój nr 13 lub ze strony internetowej www.bip.sulow.pl

 3. Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres siedziby oferenta,

- numer PESEL i NIP oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego sprzętu należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2013 r. do godziny 15.30 na konto w BS Szczebrzeszyn o/Sułów nr 75 9632 0006 2003 2900 0345 0003.

Wysokość wadium na poszczególny sprzęt wynosi:

- ciągnik Ursus C-360 w wysokości – 640,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych)

- przyczepa D-50 w wysokości – 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych)

- przyczepa D – 732 w wysokości – 200,00 zł (dwieście złotych)


Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia sprzętu.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

IV. Pozostałe informacje

 1. Sprzęt można oglądać w bazie sprzętowej w Sułowie, Sułów 80 w dniach od 27 marca 2013 r. do 12 kwietnia 2013 r. w godzinach 7.30 – 15.00.

 2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej.

 3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny na dany sprzęt przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona aukcja o której oferenci zostaną powiadomieni.

 6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

 7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.

 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży oraz zapłaceniu ceny nabycia (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy) i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto bankowe. Z przekazania sprzętu spisany zostanie protokół zdawczo – odbiorczy.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem tel. 084 682 68 46.