OGŁOSZENIE

GMINA SUŁÓW OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO AUTOSAN H9-21.41 S,
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TARPAN - HONKER, CIĄGNIKA URSUS 902,
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO KRAZ 255 B I.

I. Nazwa sprzedającego:

Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów

II. Opis przedmiotu sprzedaży:

1. Autobus szkolny AUTOSAN H9-21.41 S
Wartość rynkowa pojazdu określona została przez rzeczoznawcę i wynosi 16 000,00 zł, słownie: szesnaście tysięcy złotych i jest zarazem ceną wywoławczą pojazdu. Podwozie jest wypracowane eksploatacyjnie. Nadwozie jest kompletne, po naprawach blacharsko-lakierniczych. Wyprodukowany w roku 2000 przez Autosan, masa własna 12 500 kg.

2. Samochód ciężarowy TARPAN – HONKER
Wartość rynkowa pojazdu określona została przez rzeczoznawcę i wynosi 5 000,00 zł. słownie: pięć tysięcy złotych i jest ceną wywoławczą pojazdu. Wszystkie podzespoły ruchu i sterowania w znacznym stopniu wypracowane, powierzchniowo skorodowane. Płyta podłogowa jest w znacznym stopniu skorodowana. Widoczne są ogniska korozji. Wyprodukowany w roku 1993. Masa własna 2 850 kg.

3. Ciągnik URSUS 902
Wartość rynkowa pojazdu określona została przez rzeczoznawcę i wynosi 22 000,00 zł, słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych i jest ceną wywoławczą pojazdu. Ciągnik z silnikiem wysokoprężnym, czterocylindrowym, po naprawie w 2014 r. Kabina z wentylacją. Ciągnik wyposażony jest w przedni hydrauliczny osprzęt załadowczy. Wyprodukowany w 1984 r. przez Ursus. Masa własna 4 240 kg.

4. Samochód ciężarowy KRAZ 255 B
Wartość rynkowa pojazdu określona została przez rzeczoznawcę i wynosi 18 000,00 zł, słownie: osiemnaście tysięcy złotych i jest zarazem ceną wywoławczą pojazdu. Podwozie samochodu jest w znacznym stopniu wypracowane i powierzchniowo skorodowane. Nadwozie skrzyniowe, kompletne, rama powierzchniowo skorodowana. Wyprodukowany w 1975 r. Masa własna 23 900 kg.

Przystępujący do przetargu mogą złożyć oferty na cały przedmiot sprzedaży lub na wybrany sprzęt.

III. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie (wzór stanowiący załącznik nr 1 wskazane jest wypełnić odrębnie dla każdej części sprzedaży) w terminie do dnia 11 stycznia 2016 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, pokój nr 1. Decyduje fizyczne dotarcie oferty do sprzedającego.

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 11.01.2016 r. o godz. 10.15. Oferta jest wiążąca przez 30 dni od dnia jej otwarcia.
Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, pokój numer 13 lub ze strony internetowej http://bip.sulow.pl

3. Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
- adres siedziby oferenta,
- numer PESEL i NIP oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

4. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego sprzętu należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 stycznia 2016 r. do godz. 15.30 na konto w BS Szczebrzeszyn o/Sułów nr 75 9632 0006 2003 2900 0345 0003.
Wysokość wadium na poszczególny sprzęt wynosi:
- autobus szkolny Autosan H9-21.41 S w wysokości – 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych)
- samochód ciężarowy Tarpan Honker w wysokości – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)
- ciągnik Ursus 902 w wysokości – 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych)
- samochód ciężarowy Kraz 255 B w wysokości – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia sprzętu.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

5. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium; nie zawiera danych i dokumentów określonych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

IV. Pozostałe informacje:

1. Sprzęt można oglądać na bazie sprzętowej w Sułowie, Sułów 80 w dniach od 21 grudnia 2015 r. do 8 stycznia 2016 r. w godzinach 7.30 – 15.00.
2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej.
3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny na dany sprzęt przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona aukcja o której oferenci zostaną powiadomieni.
6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego.
8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży oraz zapłaceniu ceny nabycia (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy) i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto bankowe. Z przekazania sprzętu spisany zostanie protokół zdawczo – odbiorczy.
9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem Tel. 084 682 68 46.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

Załączniki:
Pobierz (formularz_ofertowy.docx)Zał. nr 1 - Formularz ofertowy11 Kb
Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: poniedziałek, 21 grudnia 2015