Organizacje pozarządowe
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 30 maja 2016

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sułów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
piątek, 15 stycznia 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Ilekroć w Programie współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 jest mowa o:

 1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.).
 2. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sułów, realizującą określone zadania publiczne należące do zadań gminy.
 3. Podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
 4. Sferze zadań publicznych - należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
 5. Dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).
 6. Programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Sułów z organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 7. Zadaniach gminy - należy przez to rozumieć zadania publiczne, należące do zakresu działania gminy, wg ustawy o samorządzie gminnym ź dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1515).

Rozdział 2.

Cel główny i cele szczegółowe Programu.

 1. Celem uchwalenia rocznego Programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta. Zasadniczym celem jest budowanie partnerstwa między samorządem i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną.
 2. Cele szczegółowe Programu:
  1. zwiększanie wpływu mieszkańców na kreowanie polityki społecznej w Gminie;
  2. tworzenie warunków do budowania współpracy między samorządem i organizacjami pozarządowymi;
  3. określenie priorytetowych zadań publicznych;
  4. zapewnianie organizacjom, możliwie najlepszych warunków do prowadzenia działalności na terenie Gminy;
  5. zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie zadań publicznych.

Rozdział 3.

Zasady współpracy.


1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opierać się będzie na podstawie przepisu art. 5 ust. 3, który określa zasady regulujące współpracę w procesie realizacji zadań publicznych.

1) Zasada pomocniczości - w myśl której Gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami a organizacje realizują, uzgodnione wcześniej priorytetowe zadania publiczne, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy.

2) Zasada suwerenności stron polega na instytucjonalnej niezależności organizacji pozarządowych od organów administracji publicznej. Gmina respektując odrębność wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych. Istotną konsekwencją stosowania zasady suwerenności jest zagwarantowanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego określonej autonomii w sposobie realizacji zadań publicznych.

3) Zasada partnerstwa opiera się na relacji wspólnego zaufania, a także informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych działań. Zasada równoprawnego partnerstwa umożliwia włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania Gminy , a także konstytuuje inicjatywę dla rozwoju lokalnej społeczności.

4) Zasada efektywności - Gmina, kierując się zasadą efektywności przy zlecaniu zadań publicznych, dokonuje najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych. Przekazuje podmiotom programu realizację zadań własnych, udzielając dotacji na ich realizację a organizacje zapewniają ich wykonanie sposób gospodarny, profesjonalny i terminowy.

5) Zasada uczciwej konkurencji pozwala na udział w otwartych konkursach ofert wszystkim organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Kryteria ocen są identyczne dla wszystkich podmiotów, a realizatorami zadań zostają organizacje pozarządowe, które uzyskają najwyższe oceny oraz akceptację Wójta Gminy Sułów.

6) Zasada jawności, która urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie organizacjom pozarządowym informacji o zamiarach, celach, środkach finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na realizację zadań publicznych oraz kryteriach i sposobie oceny projektów.

2. Stosowanie powyższych zasad przez podmioty programu jest gwarantem jakości współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy programu i formy współpracy.

1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizacja zadań publicznych należących do zakresu działania gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515).
2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej odbywa się poprzez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji;
2) zlecanie realizacji zadania, na podstawie zawartej umowy, w ramach inicjatywy lokalnej.

3. W formie finansowej Gmina będzie powierzać lub wspierać w szczególności zadania określone w obszarach priorytetowych.
Współpraca w formie pozafinansowej odbywać się będzie poprzez:

1) wzajemne informowanie się stron współpracy o planowanych przedsięwzięciach z zakresu zadań publicznych;
2) konsultacje z podmiotami Programu projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3) wspólne uzgadnianie zadań priorytetowych na kolejny rok;
4) udostępnianie w miarę możliwości pomieszczeń, urządzeń, sprzętu itp.;
5) wspólny udział w szkoleniach, konferencjach;
6) upowszechnianie praktyki zachęcania mieszkańców Gminy do przekazywania 1% swojego podatku lokalnym organizacjom pozarządowym.

Rozdział 5. Priorytetowe obszary realizacji zadań.

1. Obszar realizacji zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

1) Przewóz i opieka w czasie przewozu do szkół specjalnych i ośrodków umożliwiających niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

2. Obszar realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej:

1) Pomoc żywnościowa dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

3. Obszar realizacji zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: organizowania i uczestnictwa zawodników rekrutujących się z terenu Gminy Sułów w rozgrywkach lokalnych, ponadlokalnych oraz imprezach sportowo -rekreacyjnych w szczególności w ramach igrzysk „ Mieszkańców Zamojskiej Wsi ". Prowadzenia sekcji piłki nożnej. Ponoszenia opłat za szkolenie, ubezpieczenie i dowóz zawodników na mecze, opłaty za pracę sędziów ligowych, wpisowego oraz kosztów utrzymania obiektów sportowych.

Rozdział 6. Okres realizacji Programu współpracy.

Program będzie realizowany od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Rozdział 7. Sposób realizacji Programu.


1. Po uchwaleniu Programu Gmina, w utworzonej na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułów zakładce „organizacje pozarządowe", każdorazowo zamieszcza informacje o planowanych przedsięwzięciach związanych z realizacją Programu.
2. Gmina planuje zorganizowanie co najmniej dwóch spotkań z realizatorami Programu.
3. Gmina zleca, na podstawie przepisów ustawy, realizację zadań publicznych.
4. Podmioty Programu realizują określone cele i stosują zasady współpracy.

Rozdział 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.

1. Gmina przewiduje przeznaczyć kwotę, na realizację zadań ujętych w poszczególnych obszarach:

1) w obszarze I: kwota - 9.500 zł

2) w obszarze II: kwota - 3.500 zł

3) w obszarze III: kwota - 22.000 zł

Rozdział 9. Sposób oceny realizacji Programu.

Ocena realizacji Programu dokonana będzie na podstawie:

1. Wskaźników:

1) Ilość złożonych ofert przez podmioty programu na realizację zadań publicznych.

2) Ilość zawartych umów na realizację zadań publicznych.

3) Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych w tym wolontariuszy.

4) Liczba osób, które były adresatami działań podmiotów programu.

5) Ilość zrealizowanych zadań zleconych.

6) Ilość przyjętych sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

2. Przyjęcia przez Radę Gminy Sułów sprawozdania z realizacji Programu.

3. Podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej sprawozdanie z realizacji programu.

Rozdział 10. Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji.

Tworzenie Programu miało następujący przebieg:

 1. Zaproszenie organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy do zgłaszania propozycji zadań publicznych planowanych do realizacji w roku 2016.
 2. Przygotowanie projektu Programu i wprowadzenie do jego treści złożonych propozycji zadań.
 3. Ogłoszenie i podanie do publicznej wiadomości informacji o przeprowadzeniu konsultacji.
 4. Skierowanie projektu Programu do konsultacji.
 5. Skierowanie projektu pod obrady Rady Gminy Sułów.

Rozdział 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach

ofert.

1. Po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, Urząd Gminy Sułów, utworzy listę przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe nie uczestniczące w danym konkursie, chętnych do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

2. Wójt Gminy Sułów, Zarządzeniem, powołuje komisję konkursową ze wskazaniem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz wprowadza Regulamin pracy komisji.

3. Komisja obraduje na posiedzeniach.

1) posiedzenia zwołuje i prowadzi przewodniczący;
2) do ważności obrad komisji niezbędna jest obecność co najmniej 50% składu jej członków;
3) brak przedstawiciela organizacji pozarządowych nie wstrzymuje prac komisji.

4. Komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego.

1) każda oferta jest oceniana pod względem formalnym.
2) ocena ofert pod względem merytorycznym następuje z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego;
3) wyniki oceny merytorycznej są podstawą do utworzenia listy wyników konkursu, według uzyskanych ocen końcowych.

5. Komisja konkursowa, po zakończeniu prac, przekazuje Wójtowi Gminy Sułów protokół z obrad komisji wraz z listą wyników konkursu.