Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z art. 24h. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) osoby pełniące funkcje publiczne zostały zobowiązane do złożenia w terminie do 30 kwietnia każdego roku oświadczeń o swoim stanie majątkowym (dalej: oświadczeń majątkowych).

W zakresie działalności samorządu gminy obowiązek ten dotyczy: radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Oświadczenia dotyczą majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.Oświadczenia majątkowe składane są wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni.

Publikowanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 1198) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.