APEL
Państwowej Komisji Wyborczej

do Wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) gminy muszą sporządzić spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będą aktualizowane do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym.

Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy. Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do wyborców, aby korzystali z ustawowego uprawnienia, o którym mowa w art. 36 § 1 Kodeksu wyborczego i sprawdzali, czy zostali ujęci w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej
Komisji Wyborczej
/-/ Wiesław Kozielewicz

Opublikowano: poniedziałek, 20 kwietnia 2015
 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Sułów
z dnia 2 kwietnia 2015 roku

Na podstawie art. 16 § 1, art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIX/119/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sułów na stałe obwody głosowania (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2012 r. poz. 3458) podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

- Sułów,
- Sułów-Kolonia,
- Kulików,
- Rozłopy-Kolonia,
- Sułówek

Zespół Szkół w Sułowie
tel. 84 682 62 04
Lokal przeznaczony dla osób
niepełnosprawnych

2

- Deszkowice Pierwsze,
- Rozłopy

Budynek świetlicy GS "SCH" w Sułowie z/s
w Deszkowicach Pierwszych 148
tel. kom. 662 266 534

3

- Sąsiadka,
- Źrebce

Budynek poszkolny w Sąsiadce
tel. kom 504 285 105

4

- Sułowiec,
- Tworyczów,
- Kawęczyn-Kolonia,
- Kitów

Szkoła Podstawowa w Tworyczowie
tel. 84 641 51 01

5

- Deszkowice Drugie,
- Michalów

Zespół Szkół w Michalowie
ul. Osiedlowa 11
tel. 84 682 15 96

Wyborca może głosować korespondencyjnie i przez pełnomocnika. Do głosowania korespondencyjnego wyznaczony jest obwód nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół w Sułowie.

Lokal wyborczy czynny będzie w dniu 10 maja 2015 roku od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

Opublikowano: czwartek, 09 kwietnia 2015
 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Sułów zawiadamia, iż Gmina Sułów rozpoczyna realizację projektu pn. „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”.

Wszystkie osoby, które w 2012 roku przystąpiły do projektu poprzez zawarcie umów użyczenia oraz wszyscy chętni, którzy chcą się wpisać na listę rezerwową muszą stawić się na spotkania, które odbędą się w następujących terminach:

2 luty 2015 r. w godz. 9.00 - 12.00 – mieszkańcy Źrebiec i Sąsiadki – budynek remizy OSP w Źrebcach,

3 luty 2015 r. w godz. 9.00 – 13.00 – mieszkańcy Deszkowic Pierwszych i Rozłop – budynek remizy OSP w Deszkowicach Pierwszych,

4 luty 2015 r. w godz. 9.00 – 11.00 – mieszkańcy Michalowa i Deszkowic Drugich – budynek centrum wsi (przy stawie),

5 luty 2015 r. w godz. 9.00 – 13.00 – mieszkańcy Tworyczowa, Sułowca, Kitowa i Kolonii Kawęczyn – budynek remizy OSP w Tworyczowie,

6 luty 2015 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy – mieszkańcy Sułowa, Kulikowa, Sułówka, Kolonii Sułów, Kolonii Rozłopy- Urząd Gminy Sułów, pok. nr 13.

Podczas spotkań z właścicielami budynków zostaną zawarte umowy regulujące zasady uczestnictwa w projekcie. W celu ich podpisania na spotkania obowiązkowo muszą się stawić wszyscy właściciele/ współwłaściciele budynków mieszkalnych, którzy w 2012 r. podpisali umowę użyczenia. Osoby te muszą wziąć ze sobą dowód osobisty.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

Opublikowano: piątek, 30 stycznia 2015
 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie

o przyznanych numerach dla Ust kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sułów zarządzonych na dzień 1 marca 2015r.

Na podstawie art. 410 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy /Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm./ Gminna Komisja Wyborcza w Sułowie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sułów zarządzonych na dzień 1 marca 2015r.

W dniu 29 stycznia 2015 r. Gminna Komisja Wyborcza w Sułowie dokonała losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sułów.

W wyniku losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 pkt 2 Kodeks Wyborczy, przyznano następujące numery:
Nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców Dla Dobra Michalowa
Nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Pańczyka

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie
/-/ Jan Piasecki

Opublikowano: czwartek, 29 stycznia 2015
 

ZARZĄDZENIE NR 261/O/2014
Wójta Gminy Sułów

z dnia 16 października 2014

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sułów miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Wyznacza się wszystkie tablice ogłoszeniowe w sołectwach na terenie Gminy Sułów do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy oraz zamieszcza się na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy.

Wójt Gminy
/- / Tomasz Pańczyk

Opublikowano: czwartek, 23 października 2014
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>