Sułów, 10 lipca 2017 roku

PR.6220.2.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUŁÓW
z dnia 10 lipca 2017 roku

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamość (działającego przez pełnomocnika - Pana Grzegorza Furlepę, Radzięcin 39A, 23-440 Frampol) z dnia 6 lipca 2017i\, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 3207L Rozłopy-Szperówka o długości około 5 km".

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71.).

Największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Gminy Sułów. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również Miasto Szczebrzeszyn. Z uwagi na fakt, że realizacja planowanego przedsięwzięcia wykracza poza obszar jednej gminy, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. W związku z powyższym stwierdzono, że organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Sułów.

Informuję więc, o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Sułów w Referacie Rozwoju, Sułów 63, 22-448 Sułów, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Sułów i w Urzędzie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn w godzinach pracy, tj. poniedziałek - piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Sułów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego -niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułów www..bip.sulow.pl oraz Urzędu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn www.bip.Szczebrzeszyn,pi; tablicy ogłoszeń w siedzibie: Urzędu Gminy Sułów, Urzędu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Rozłopy, Przedmieście Szperówka.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.


z up. Wójta
/-/ mgr Janusz Stańczyk
Sekretarz Gminy

Opublikowano: poniedziałek, 10 lipca 2017
 

PR.6220.1.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUŁÓW
z dnia 7 lipca 2017 roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

iż w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie mostu w miejscowości Kitów w ciągu drogi powiatowej nr 3203L Nielisz-Gruszka Duża-Tworyczów w km 8+353 wraz z dojazdami na terenie gminy Sułów", organ w dniu 7 lipca 2017 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Z ww. wezwaniem do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sułów w Referacie Rozwoju, Sułów 63, 22-448 Sułów, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego-niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułów www.bip.sulow.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sułów oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Kitów i Tworyczów.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

Opublikowano: piątek, 07 lipca 2017
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>