INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Zamościu I
z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Sułów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu I informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 18 września 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Sułów odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

  • - Nr 1
  • - Nr 2
  • - Nr 3
  • - Nr 4
  • - Nr 5.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Zamościu I
/-/ Piotr Jan Szafrański

Opublikowano: poniedziałek, 16 września 2019
 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Sułów
z dnia 13 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Sułów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:


Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Sułów, Sułów-Kolonia, Kulików, Rozłopy-Kolonia, Sułówek Szkoła Podstawowa w Sułowie, Sułów 64, 22-448 Sułów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Deszkowice Pierwsze, Rozłopy

Remizo-świetlica w Deszkowicach Pierwszych, Michalów ul. Chmielna 78, 22-448 Sułów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sąsiadka, Źrebce

Remizo-świetlica w Sąsiadce, Sąsiadka 148, 22-448 Sułów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sułowiec, Tworyczów, Kawęczyn-Kolonia, Kitów

Remizo-świetlica w Tworyczowie, Tworyczów 19a, 22-448 Sułów

5

Deszkowice Drugie, Michalów

Szkoła Podstawowa w Michalowie, Michalów ul. Osiedlowa 11, 22-448 Sułów


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Zamościu I najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Sułów najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon BULAK

Opublikowano: piątek, 13 września 2019
 

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUŁÓW DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W GMINIE

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla wybranych obszarów w gminie, obejmującego 16 obszarów położonych w miejscowościach: Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie, Michalów, Rozłopy, Kolonia Rozłopy, Sąsiadka, Sułów i Sułówek, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 09 maja 2019 r. do 29 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, w godz. od 730 - 1530. Projekt zmiany Studium będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułów http://bip.sulow.pl

Opublikowano: poniedziałek, 29 kwietnia 2019
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>