Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym

W dniach od 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku prowadzony jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. Poz. 1728)

Kandydatem na rachmistrza terenowego może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

  • pełnoletnia;
  • zamieszkała na terenie danej gminy;
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie;
  • która nie była skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby chętne mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu  tj. od 7:30 do 15:30.

Opublikowano: piątek, 19 czerwca 2020
Więcej…
 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Zamościu I

z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Sułów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu I informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Sułów do niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 4, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Sułów.

§ 3

W dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Sułów odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 1.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Zamościu I

 

Piotr Jan Szafrański

Opublikowano: piątek, 12 czerwca 2020
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Sułów Nr VIII/53/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r., a także art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, w godz. od 730 do 1530.

Opublikowano: środa, 15 stycznia 2020
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>