Konsultacje społeczne
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 16 listopada 2020

Komunikat Wójta Gminy Sułów

Komunikat Wójta Gminy Sułów o zarządzeniu konsultacji z organizacjami pożytku publicznego w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 29 kwietnia 2019

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUŁÓW DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W GMINIE

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla wybranych obszarów w gminie, obejmującego 16 obszarów położonych w miejscowościach: Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie, Michalów, Rozłopy, Kolonia Rozłopy, Sąsiadka, Sułów i Sułówek, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 09 maja 2019 r. do 29 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, w godz. od 730 - 1530. Projekt zmiany Studium będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułów http://bip.sulow.pl

Więcej…
 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
środa, 26 października 2016

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Sułów
z dnia 26 października 2016r.

o zarządzeniu konsultacji z organizacjami pożytku publicznego w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażonej pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu programu w terminie do dnia 4 listopada 2016r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów.

Więcej…