OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla  wybranych obszarów w gminie.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla wybranych obszarów w gminie, obejmującego 16 obszarów położonych w miejscowościach: Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie, Michalów, Rozłopy, Kolonia Rozłopy, Sąsiadka, Sułów i Sułówek, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od  09 maja 2019 r. do 29 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, w godz. od 730 - 1530. Projekt zmiany Studium będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułów http://bip.sulow.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r., w sali konferencyjnej urzędu gminy, o godz. 13.00

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu zmiany Studium istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sułów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2019 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Sułów.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

Załączniki:
Dostęp do URL (https://drive.google.com/open?id=1Ecn-xvN8koPkWPMjmY3AonRUe9X4Zp-p)Studium do pobrania0 Kb
Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Martyna
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: poniedziałek, 29 kwietnia 2019
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 29 kwietnia 2019