O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) Wójt Gminy Sułów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I. Rodzaj zadania:

1) Organizowanie przygotowań i uczestnictwa zawodników rekrutujących się z terenu Gminy Sułów w rozgrywkach lokalnych, ponadlokalnych, oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych w szczególności w ramach igrzysk „Mieszkańców Zamojskiej Wsi”. Prowadzenie sekcji piłki nożnej. Ponoszenie opłat za szkolenie, ubezpieczenie i dowóz zawodników na mecze, opłaty za pracę sędziów ligowych, wpisowego oraz kosztów utrzymania obiektów sportowych.

Zadania te mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 17 powołanej na wstępie ustawy oraz art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Zadania wynosi: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.

3) Dotacja zostanie przyznana na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

4) Zlecenie realizacji zadania w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

5) Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Termin realizacji zadania:

Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu  Gminy Sułów, w terminie do 08 lutego 2018 r. do godz. 15.00, w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem „Oferta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1) Wybór oferty nastąpi w dniu  09 lutego 2018 r.

2) Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu  Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 r.(Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

3) Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie ze wzorem, o którym mowa w pkt.2. W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Wójta Gminy Sułów Komisja Konkursowa.

4) Oferty oceniane będą pod względem formalnym,czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym ,wg kryteriów określonych w art.15 ust.1 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5) Odrzuceniu podlegają oferty:

a) złożone niezgodnie ze wzorem,

b) złożone po terminie,

c) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

d) błędnie wypełnione lub niekompletne,jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

6) Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

7) Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułów pod adresem: www.bip.sulow.pl

- na stronie internetowej Gminy Sułów pod adresem: www.sulow.pl

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sułów

VII. Informacje o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

1) W roku 2017 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę - 25.000,00 zł.

2) W roku 2016 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę - 25.000,00 zł.


Wójt Gminy

/-/ Leon Bulak

Sułów, dnia 15 stycznia 2018 r


Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Irena Dudek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: poniedziałek, 15 stycznia 2018
Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 16 stycznia 2018