OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Sułów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania.

I. Rodzaj zadania:

Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość:

 1. 1 uczeń z miejscowości Deszkowice Pierwsze – uczeń na wózku inwalidzkim.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 powołanej na wstępie ustawy.

Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania:

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:
  17 000,00 zł
  (słownie złotych: siedemnaście tysięcy).

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

 2. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.

 3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

 4. Zlecenie realizacji zadania w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 5. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania ustala się od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 2. Warunki realizacji zadania:

 1. dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Sułów z miejsca zamieszkania dziecka do wskazanej placówki i z powrotem do miejsca zamieszkania.

 2. dowóz dziecka odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),

 3. w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dzieckiem.

 4. W roku 2020 planuje się dowóz 1 dziecka.

 5. Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższa starannością.

 6. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w Centrum Usług Wspólnych w Sułowie, Sułów 63, 22 – 448 Sułów w terminie do 19 grudnia 2019 r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz z dopiskiem „Oferta na dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Sułów”.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Wybór oferty nastąpi w dniu 20 grudnia 2019 r.

 2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

 3. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie ze wzorem, o którym mowa w pkt 2. W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Wójta Gminy Sułów Komisja Konkursowa.

 4. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym, wg kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 5. Odrzuceniu podlegają oferty:

  1. złożone niezgodnie ze wzorem,

  2. złożone po terminie,

  3. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

  4. niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

  5. błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

 6. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

 7. Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty:

-w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułów pod adresem: www.bip.sulow.pl

- na stronie internetowej Gminy Sułów pod adresem: www.sulow.pl

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sułów.

VII. Informacje o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

1. W roku 2019 na realizację zadania publicznego „Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – Koło w Zamościu, ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość” - przeznaczono kwotę – 1100,00 zł.

2. W roku 2018 na realizację zadania publicznego „Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – Koło w Zamościu, ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość” - przeznaczono kwotę – 9500,00 zł.

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Marzena Kowalczyk
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: środa, 27 listopada 2019
Data ostatniej modyfikacji: środa, 27 listopada 2019