OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057ze. zm. ) Wójt Gminy Sułów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I. Rodzaj zadania:

Organizowanie przygotowań i uczestnictwa zawodników rekrutujących się z terenu Gminy Sułów w rozgrywkach lokalnych, ponadlokalnych, oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych w szczególności w ramach igrzysk „Mieszkańców Zamojskiej Wsi”. Prowadzenie sekcji piłki nożnej . Ponoszenie opłat za szkolenie, ubezpieczenie i dowóz zawodników na mecze, opłaty za pracę sędziów ligowych, wpisowego oraz kosztów utrzymania obiektów sportowych.

Zadania te mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 pkt 17 powołanej na wstępie ustawy oraz art. 28 ust.2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r ( Dz. U. z 2019r., poz.2251)

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Zadania wynosi : 30.000,00 zł (słownie : trzydzieści tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.

3.Dotacja zostanie przyznana na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

4.Zlecenie realizacji zadania w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

5.Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Termin realizacji zadania:

Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu  Gminy Sułów, w terminie do 12 lutego 2021 r. do godz. 15.00, w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz z dopiskiem

Oferta na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Wybór oferty nastąpi w dniu 12 lutego 2021 r.
 2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2018 poz.2057).
 3. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie ze wzorem, o którym mowa w pkt.2. W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Wójta Gminy Sułów Komisja Konkursowa.
 4. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym ,wg kryteriów określonych w art.15 ust.1 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. złożone niezgodnie ze wzorem,
  2. złożone po terminie,
  3. niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
  4. błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.
 6. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
 7. Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułów pod adresem: bip.sulow.pl
  • na stronie internetowej Gminy Sułów pod adresem: www.sulow.pl
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sułów.

VII. Informacje o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

 1. W roku 2020 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę – 30.000.00zł.

 2. W roku 2019 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę - 30.000.00zł.


Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Irena Dudek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: wtorek, 12 stycznia 2021