Uchwały Rady Gminy
NUMER UCHWAŁYZAKRES REGULACJI
I/1/2014
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sułów
I/2/2014
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sułów
II/3/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Sułów
II/4/2014
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Sułów
II/5/2014
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sułów
II/6/2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów
II/7/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
III/8/2014
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
III/9/2014
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
III/10/2014
w sprawie [...]
III/11/2014
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
III/12/2014
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sułów na 2015 rok
III/13/2014
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i jej organów na 2015 rok
 
NUMER UCHWAŁYZAKRES REGULACJI
IV/14/2015
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów
IV/15/2015
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Sułów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Sułów
IV/16/2015
w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
IV/17/2015
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sułów środków stanowiących fundusz sołecki
IV/18/2015
w sprawie wystąpienia Gminy Sułów ze Stowarzyszenia Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”
IV/19/2015
w sprawie wystąpienia Gminy Sułów ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”
IV/20/2015
w sprawie zmiany uchwały NR XI/74/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sułów do Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wieprza i Poru”
IV/21/2015
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Sułów uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
V/22/2015
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułów w 2015 roku
V/23/2015
w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu
V/24/2015
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
V/25/2015
w sprawie uchwalenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
V/26/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
VI/27/2015
w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie
VI/28/2015
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/222/06 Rady Gminy Sułów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie
VI/29/2015
zmieniająca uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Sułów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r
VI/30/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułów
VI/31/2015
w sprawie przystąpienia Gminy Sułów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pod nazwą „Ziemia Zamojska”
VI/32/2015
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania w zakresie wykonania chodnika na drodze powiatowej Nr 3202L w miejscowości Deszkowice Pierwsze
VII/33/2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2014 rok
VII/34/2015
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
VII/35/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułów
VII/36/2015
w sprawie przystąpienia Gminy Sułów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”
VII/37/2015
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
VII/38/2015
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
VII/39/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
VII/40/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/145/05 Rady Gminy Sułów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu
VIII/41/2015
w sprawie udzielenia Gminie Szczebrzeszyn pomocy rzeczowej
VIII/42/2015
w sprawie odwołania skarbnika Gminy Sułów
VIII/43/2015
w sprawie powołania skarbnika Gminy Sułów
IX/44/2015
w sprawie odwołania skarbnika Gminy Sułów
IX/45/2015
w sprawie powołania skarbnika Gminy Sułów
IX/46/2015
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sułów
IX/47/2015
w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2016-2019
IX/48/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
X/49/2015
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
X/50/2015
w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
X/51/2015
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
X/52/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
XI/53/2015
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2016
XI/54/2015
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego
XI/55/2015
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sułów na rok 2016
XI/56/2015
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sułów na rok 2016
XI/57/2015
w sprawie [...]
XI/58/2015
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
XI/59/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
XI/60/2015
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
XI/61/2015
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sułów
XI/62/2015
w sprawie zaopiniowania opracowania pn. „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa Lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021
XI/63/2015
w sprawie uchwalenia Programu Inwestycyjnego Gminy Sułów na lata 2015-2020
XII/64/2015
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XII/65/2015
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
XII/66/2015
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
XII/67/2015
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
XII/68/2015
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
XII/69/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułów
XII/70/2015
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sułów na lata 2015-2032
XII/71/2015
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zamojskiego zadania publicznego z zakresu robót utrzymaniowych na drogach powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Sułów
XII/72/2015
w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Sułów na lata 2015-2020
XII/73/2015
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sułów
XII/74/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
XII/75/2015
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Sułów do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
XII/76/2015
w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety sołtysom z terenu Gminy Sułów
 
NUMER UCHWAŁYZAKRES REGULACJI
XIII/77/2016
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sułów, planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sułów na rok 2016
XIII/78/2016
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Sułów z dnia 30 października 2013 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów.
XIII/79/2016
w przedmiocie zmiany uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Sułów z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
XIII/80/2016
w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
XIII/81/2016
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sułów w latach 2016-2020
XIII/82/2016
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sułów
XIII/83/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
XIII/84/2016
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
XIV/85/2016
zmieniająca uchwałę Nr XIII/81/2016 Rady Gminy Sułów z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sułów w latach 2016-2020
XIV/86/2016
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na realizacje zadania publicznego
XIV/87/2016
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizacje zadania publicznego
XIV/88/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
XV/89/2016
w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie
XV/90/2016
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułów w 2016 roku.
XV/91/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.
XV/92/2016
XV/93/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XV/94/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie
XVI/95/2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2015 rok.
XVI/96/2016
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
XVI/97/2016
w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie
XVI/98/2016
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
XVI/99/2016
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XVI/100/2016
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sułów
XVI/101/2016
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Sułów, w zamian za uiszczoną opłatę.
XVI/102/2016
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułów
XVI/103/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułów.
XVI/104/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
XVII/105/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
XVII/106/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XVII/107/2016
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy na lata 2016 - 2020
XVIII/108/2016
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno - Kulturalne w Sułowie"
XVIII/109/2016
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Sułów na lata 2016-2020
XVIII/110/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
XVIII/111/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk pracy o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin wobec nauczycieli
zatrudnionych na terenie Gminy Sułów
XVIII/112/2016
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Sułów
XVIII/113/2016
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Michalowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michalowie
XIX/114/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
XIX/115/2016
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
XX/116/2016
w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Sułów
XX/117/2016
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sułów na lata 2016-2021"
XX/118/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
XXI/119/2016
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
XXI/120/2016
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2017
XXI/121/2016
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sułów na rok 2017
XXI/122/2016
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sułów na rok 2017
XXI/123/2016
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Sułów na lata 2016-2020
XXI/124/2016
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów"
XXI/125/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
XXII/126/2016
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie
XXII/127/2016
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sułów
XXII/128/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
XXIII/129/2016
w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXIII/130/2016
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Sułów
XXIII/131/2016
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów
XXIII/132/2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
XXIII/133/2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
XXIII/134/2016
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXIII/135/2016
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
XXIII/136/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok


 
NUMER UCHWAŁYZAKRES REGULACJI
XXIV/137/2017w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sułów, planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sułów na rok 2017
XXIV/138/2017w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego uzgodnień projektu uchwały Rady Gminy Sułów w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów
XXIV/139/2017w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów
XXIV/140/2017w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Sułów jest organem prowadzącym, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
XXIV/141/2017w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułów na lata 2017-2020
XXIV/142/2017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXIV/143/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
XXV/144/2017w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Sułów na lata 2017-2022
XXV/145/2017w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułów w 2017 roku
XXV/146/2017w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas gimnazjów dla których Gmina Sułów jest organem prowadzącym, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe - na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
XXV/147/2017w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów
XXV/148/2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Sułowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sułowie
XXV/149/2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Michałowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Pawła II w Michalowie
XXV/150/2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kol. Tworyczów w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tworyczowie
XXV/151/2017w sprawie określenia kryteriów naboru do Mas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułów do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
XXV/152/2017w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów
XXV/153/2017w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
XXV/154/2017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXV/155/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
XXVI/156/2017w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów
XXVI/157/2017w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sułów
XXVI/158/2017w sprawie przystąpienia gminy Sułów do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020
XXVI/159/2017w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizacje zadania publicznego
XXVI/160/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
XXVII/161/2017w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2016 r.
XXVII/162/2017w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
XXVII/163/2017w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na realizacje zadania Publicznego
XXVII/164/2017w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułów na lata 2017-2020
XXVII/165/2017w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn: zm.), dla których Gmina Sułów jest organem prowadzącym
XXVII/166/2017w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów
XXVII/167/2017w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sułów
XXVII/168/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
XXVIII/169/2017w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, obowiązującej na terenie Gminy Sułów
XXVIII/170/2017w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XXVIII/171/2017w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
XXVIII/172/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
XXIX/173/2017w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Naturalnie w Kulikowie - zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Kulikowie"
XXIX/174/2017w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Sułów na lata 2016-2020
XXIX/175/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
XXX/176/2017w sprawie zmiany statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach
XXX/177/2017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXX/178/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
XXXI/179/2017w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
XXXI/180/2017w sprawie zniesienia pomnika przyrody
XXXI/181/2017w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sułów
XXXI/182/2017w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
XXXI/183/2017w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sułów na 2018 r.
XXXI/184/2017w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
XXXI/185/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
XXXII/186/2017w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sułów, planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sułów na rok 2018
XXXII/187/2017w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
XXXII/188/2017w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
XXXII/189/2017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXII/190/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
XXXII/191/2017w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Sułów z dnia 8 grudnia 2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Sułów
XXXIII/192/2017w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułów
XXXIII/193/2017w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
XXXIII/194/2017w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
XXXIII/195/2017w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
XXXIII/196/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
XXXIII/197/2017w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów
XXXIII/198/2017w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

 
NUMER UCHWAŁYZAKRES REGULACJI
XXXIV/199/2018
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sułów
XXXIV/200/2018
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sułów
XXXIV/201/2018
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów
XXXIV/202/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXIV/203/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
XXXIV/204/2018
w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Sułów na lata 2016 - 2020
XXXIV/205/2018
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja - budowa i przebudowa obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów"
XXXV/206/2018
w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XXXV/207/2018
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XXXV/208/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXV/209/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
XXXVI/210/2018
w sprawie podziału Gminy Sułów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XXXVI/211/2018
w sprawie podziału Gminy Sułów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXXVI/212/2018
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów
XXXVI/213/2018
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, dla których Gmina Sułów jest organem prowadzącym
XXXVI/214/2018
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułów w 2018 roku
XXXVI/215/2018
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na realizacje zadania publicznego
XXXVI/216/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXVI/217/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
XXXVI/218/2018
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
XXXVII/219/2018
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
XXXVII/220/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXVII/221/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
XXXVIII/222/2018
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Sułów
XXXVIII/223/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułów
XXXVIII/224/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułów
XXXVIII/225/2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
XXXVIII/226/2018
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na realizacje zadania publicznego
XXXVIII/227/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów na 2017r.
XXXVIII/228/2018
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017r.
XXXVII/229/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXVIII/230/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
XXXVIII/231/2018
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
XXXIX/232/2018
w sprawie udzielenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Sułów
XXXIX/233/2018
w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
XXXIX/234/2018
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania o odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz poszczególnych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
XXXIX/235/2018
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, posiłków okresowych i celowych
XXXIX/236/2018
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
XXXIX/237/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sułów
XXXIX/238/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXIX/239/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
XL/240/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
XLI/241/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
XLI/242/2018
w sprawie opracowania i przekazania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody
XLI/243/2018
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/198/2014 Rady Gminy Sułów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
XLII/244/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLII/245/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
XLIII/246/2018
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sułów
XLIII/247/2018
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
XLIII/248/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących ua terenie gminy Sułów na 2019 r .
XLIII/249/2018
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
XLIII/250/2018
w sprawie uchylenia uchwały Nr 11/12/2002 Rady Gminy Sułów z dnia 8 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
XLIII/251/2018
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
XLIII/252/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
XLIII/253/2018
w sprawie nadania nazwy placu w Sułowie
I/1/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
I/2/2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
II/3/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla wybranych obszarów w gminie
II/4/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Sułów
II/5/2018
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sułów
II/6/2018
w sprawie opracowania i przekazania organowi regulującemu projektu regulaminu dostarczania wody
II/7/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sułów
II/8/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
II/9/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
II/10/2018
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/130/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Sułów
III/11/2018
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
III/12/2018
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
III/13/2018
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
III/14/2018
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
III/15/2018
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
III/16/2018
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
III/17/2018
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Sułowie oraz nadania jej statutu
III/18/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
III/19/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
III/20/2018
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów
III/21/2018
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019


 


NUMER UCHWAŁYZAKRES REGULACJI
IV/22/2019
w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Sułów na lata 2016-2021
IV/23/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
IV/24/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
IV/25/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr II/5 /2018 Rady Gminy Sułów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sułów
IV/26/2019
w sprawie zmiany uchwały nr 111/15/2018 Rady Gminy Sułów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
IV/27/2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sułów
IV/28/2019
w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Sułów
IV/29/2019
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sułów
IV/30/2019
w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2019 rok przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Nieliszu
IV/31/2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sułów, planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sułów na rok 2019
V/32/2019
w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Sułów na lata 2016-2021
V/33/2019
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
V/34/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
V/35/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
V/36/2019
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/30 /2019 Rady Gminy Sułów z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2019 rok przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Nieliszu
VI/37/2019
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułów w 2019 roku
VI/38/2019
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
VI/39/2019
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sułów
VI/40/2019
w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
VI/41/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
VI/42/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
VII/43/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
VII/44/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
VII/45/2019
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata
VIII/46/2019
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2018 rok
VIII/47/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2018 r.
VIII/48/2019
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
VIII/49/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Sułów
VIII/50/2019
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
VIII/51/2019
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
VIII/52/2019
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego
VIII/53/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów
VIII/54/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
VIII/55/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
VIII/56/2019
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
IX/57/2019
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
IX/58/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
IX/59/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
X/60/2019
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sułów
X/61/2019
w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie
X/62/2019
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla wybranych obszarów w gminie
X/63/2019
w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Sułów na lata 2016-2021
X/64/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
X/65/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
XI/66/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów
XI/67/2019
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenie stawki tej opłaty na terenie Gminy Sułów
XI/68/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XI/69/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
XI/70/2019
w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułów na lata 2014-2020
XII/71/2019
w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Sułów na lata 2016-2022
XII/72/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XII/73/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
XIII/74/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego
XIII/75/2019
w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XIII/76/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sułów
XIII/77/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XIII/78/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
XIV/79/2019
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
XIV/80/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenie stawki tej opłaty na terenie Gminy Sułów
XIV/81/2019
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sułów
XIV/82/2019
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
XIV/83/2019
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
XIV/84/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sułów na 2020 rok
XIV/85/2019
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
XIV/86/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XIV/87/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
XIV/88/2019
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Sułów
XV/89/2019
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sułów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 20X9/2020
XV/90/2019
w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XV/91/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
XV/92/2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
XV/93/2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
XV/94/2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sułów, planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sułów na rok 2020
XV/95/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XV/96/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
XV/97/2019
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sułów
XV/98/2019
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
XV/99/2019
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenie stawki tej opłaty na terenie Gminy Sułów


 
NUMER UCHWAŁYZAKRES REGULACJI
XVI/100/2020
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Tworyczowie
XVI/101/2020
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie
XVI/102/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XVI/103/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
XVII/104/2020
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
XVII/105/2020
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
XVII/106/2020
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XVII/107/2020
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
XVII/108/2020
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
XVII/109/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XVII/110/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
XVIII/111/2020
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Wojewody Lubelskiego na Uchwałę Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Sułów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w Gminie Sułów w części obejmującej § 6 ust. 3 i 4 uchwały
XVIII/112/2020
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułów w 2020 roku
XVIII/113/2020
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów
XVIII/114/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XVIII/115/2020
w sprawie udzielenia Gminie Radecznica pomocy finansowej
XVIII/116/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XVIII/117/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok
XVIII/118/2020
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzenie działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
XIX/119/2020
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok
XIX/120/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2019 r.
XIX/121/2020
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sułów absolutoriom z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
XIX/122/2020
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XIX/123/2020
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej realizację zadania publicznego
XIX/124/2020
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XIX/125/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XIX/126/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
XX/127/2020
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sułów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2020/2021
XX/128/2020
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Sułów
XX/129/2020
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego
XX/130/2020
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułów
XX/131/2020
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Sułów
XX/132/2020
w sprawie zniesienia pomnika przyrody
XX/133/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XX/134/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
XXI/135/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Sułów
XXI/136/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego
XXI/137/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułów
XXI/138/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXI/139/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
XXII/140/2020
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 1 roku
XXII/141/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXII/142/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
XXIII/143/2020
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
XXIII/144/2020
w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XXIII/145/2020
w sprawie udzielenia miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XXIII/146/2020
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
XXIII/147/2020
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sułów na 2021 rok
XXIII/148/2020
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
XXIII/149/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXIII/150/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
XXIV/151/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXIV/152/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
XXV/153/2020
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sułów uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sułów
XXV/154/2020
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XXV/155/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XXV/156/2020
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości
XXV/157/2020
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
XXV/158/2020
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
XXV/159/2020
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sułów, planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sułów na rok 2021
XXV/160/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXV/161/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
XXV/162/2020
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów
XXV/163/2020
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.


 
NUMER UCHWAŁYZAKRES REGULACJI
XXVI/164/2021
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tworyczowie w filię szkoły Podstawowej w Sułowie
XXVI/165/2021
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XXVI/166/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
XXVI/167/2021
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
XXVI/168/2021
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułów w 2021 roku
XXVI/169/2021
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
XXVI/170/2021
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
XXVI/171/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXVI/172/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.
XXVII/173/2021
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sułów w latach 2021-2025
XXVII/174/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXVII/175/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
XXVII/176/2021
w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku o nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
XXVIII/177/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXVIII/178/2021
w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
XXIX/179/2021
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2020 rok
XXIX/180/2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za rok 2020
XXIX/181/2021
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
XXIX/182/2021
w sprawie zmiany statusu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie
XXIX/183/2021
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
XXIX/184/2021
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
XXIX/185/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
XXIX/186/2021
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułów
XXIX/187/2021
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sułów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2021/2022
XXIX/188/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXIX/189/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
XXX/190/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego
XXX/191/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości
XXX/192/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXX/193/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
XXXI/194/2021
w sprawie opracowania i przekazania organowi regulującemu projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sułów.
XXXI/195/2021
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku domowym
XXXI/196/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla fragmentów obrębów: Deszkowice I, Deszkowice II, Kulików, Kolonia Rozłopy, Kolonia Kawęczyn, Michalów, Michalów PGR, Rozłopy, Sąsiadka, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Tworyczów i Źrebce
XXXI/197/2021
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
XXXII/198/2021
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
XXXII/199/2021
w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sułów na 2022 rok
XXXII/200/2021
w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
XXXII/201/2021
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
XXXII/202/2021
w sprawie opracowania i przekazania organowi regulującemu projektu regulaminu dostarczanie wody na terenie Gminy Sułów
XXXII/203/2021
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji
XXXII/204/2021
w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
XXXII/205/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXII/206/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
XXXIII/207/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXIII/208/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
XXXIV/209/2021
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy Sułów
XXXIV/210/2021
w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet sołtysom z terenu Gminy Sułów
XXXIV/211/2021
w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizacje zadania publicznego
XXXIV/212/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Deszkowice I, Deszkowice II, Kulików, Kolonia Rozłopy, Michalów, Michalów PGR, Rozłopy, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Tworyczów i Źrebce
XXXIV/213/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości
XXXIV/214/2021
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sułów
XXXIV/215/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXIV/216/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
XXXIV/217/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa nieruchomości
XXXV/218/2021
w sprawie zmiay uchwały nr XXXII/201/2021 Rady Gminy Sułów z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współ[pracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
XXXV/219/2021
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sułów, planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sułów na rok 2022
XXXV/220/2021
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
XXXV/221/2021
w sprawie postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXV/222/2021
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sułów
XXXV/223/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXV/224/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
XXXV/225/2021
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów
XXXV/226/2021
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022


 
NUMER UCHWAŁYZAKRES REGULACJI
XXXVI/227/2022
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
XXXVI/228/2022
w sprawie realizacji zadania dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3206L w miejscowości Michalów
XXXVI/229/2022
w sprawie przejęcia przez Gminę Sułów zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3206L Źrebce-Michalów od km 5+956 do km 5+726 w miejscowości Michalów
XXXVI/230/2022
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości
XXXVI/231/2022
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Sułów z dnia 24 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla fragmentów obrębów: Deszkowice I, Deszkowice II, Kulików, Kolonia Rozłopy, Kolonia Kawęczyn, Michalów, Michalów PGR, Rozłopy, Sąsiadka, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Tworyczów i Źrebce
XXXVI/232/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Deszkowice I, Kolonia Kawęczyn, Kolonia Rozłopy, Rozłopy, Kulików, Michalów, Michalów PGR, Sąsiadka, Sułów, Sułówek i Tworyczów
XXXVI/233/2022
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułów w 2022 roku
XXXVI/234/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXVI/235/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
XXXVI/236/2022
w sprawie przejęcia przez Gminę Sułów zadania zarządzania publiczną drogą powiatową relacji Tarnawa Mała - Turobin - Szczebrzeszyn na odcinku Sułów - Tworyczów
XXXVI/237/2022
w sprawie realizacji zadania dotyczącego budowy chodnika prze drodze powiatowej relacji Tarnawa Mała - Turobin - Szczebrzeszyn na odcinku Sułów - Tworyczów
XXXVII/238/2022
w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XXXVII/239/2022
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
XXXVII/240/2022
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy Sułów z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułów w 2022 roku
XXXVII/241/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXVII/242/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
XXXVIII/243/2022
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sułów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2022/2023
XXXVIII/244/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXVIII/245/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
XXXIX/246/2022
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2021 rok
XXXIX/247/2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2021 rok
XXXIX/248/2022
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
XXXIX/249/2022
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022-2027 z perspektywą na rok 2030
XXXIX/250/2022
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułów
XXXIX/251/2022
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sułów
XXXIX/252/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XXXIX/253/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
XL/254/2022
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których Gmina Sułów jest organem prowadzącym
XL/255/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XL/256/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.
XLI/257/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLI/258/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
XLII/259/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów
XLII/260/2022
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
XLII/261/2022
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułów
XLII/262/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLII/263/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.
XLII/264/2022
w sprawie przyjęcia przez Gminę Sułów zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 3011L Tarnawa Mała – Turobin – Sułów – Szczebrzeszyn” na terenie Gminy Sułów
XLII/265/2022
w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała – Turobin – Sułów – Szczebrzeszyn” na terenie Gminy Sułów
XLIII/266/2022
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
XLIII/267/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLIII/268/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.
XLIV/269/2022
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego
XLIV/270/2022
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla fragmentów obrębów: Deszkowice I, Deszkowice II, Kulików, Kolonia Rozłopy, Kolonia Kawęczyn, Michalów, Michalów PGR, Rozłopy, Sąsiadka, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Tworyczów i Źrebce
XLIV/271/2022
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026 w Gminie Sułów
XLIV/272/2022
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułów na lata 2021-2025
XLIV/273/2022
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok
XLIV/274/2022
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sułów na rok 2023
XLIV/275/2022
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sułów na 2023 rok
XLIV/276/2022
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenie stawki tej opłaty na terenie Gminy Sułów
XLIV/277/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLIV/278/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
XLV/279/2022
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców
XLV/280/2022
w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Deszkowice I, Deszkowice II, Kulików, Kolonia Rozłopy, Michalów, Michalów PGR, Rozłopy, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Tworyczów i Źrebce nie narusza ustaleń studium
XLV/281/2022
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Deszkowice I, Deszkowice II, Kulików, Kolonia Rozłopy, Michalów, Michalów PGR, Rozłopy, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Tworyczów i Źrebce
XLV/283/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLV/284/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
XLVI/285/2022
w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
XLVI/286/2022
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
XLVI/287/2022
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sułów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sułów na rok 2023
XLVI/288/2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
XLVI/289/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
XLVI/290/2022
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sułów
XLVI/291/2022
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023


 
NUMER UCHWAŁYZAKRES REGULACJI
XLVII/292/2023
zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zwrotu wydatków oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
XLVII/293/2023
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców
XLVII/294/2023
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sułów na lata 2023 – 2026
XLVII/295/2023
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułów w 2023 roku
XLVII/296/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLVII/297/2023
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
XLVIII/298/2023
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/295/2023 Rady Gminy Sułów z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułów w 2023 roku
XLVIII/299/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLVIII/300/2023
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
XLIX/301/2023
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców
XLIX/302/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
XLIX/303/2023
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
XLIX/304/2023
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
L/305/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
L/306/2023
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
LI/307/2023
w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sułów w 2023 roku
LI/308/2023
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Sąsiadka
LI/309/2023
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości w miejscowości Kulików
LI/310/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
LI/311/2023
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
LII/312/2023
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2022r.
LII/313/2023
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2022 rok
LII/314/2023
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
LII/315/2023
w sprawie wyznaczenia miejsca cło prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu
LII/316/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Deszkowice Drugie
LII/317/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Deszkowice Pierwsze
LII/318/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kawęczyn-Kolonia
LII/319/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kitów
LII/320/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kulików
LII/321/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michalów
LII/322/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozlopy
LII/323/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozłopy-Kolonia
LII/324/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sąsiadka
LII/325/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sułowiec
LII/326/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sułów
LII/327/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sułów-Kolonia
LII/328/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sułówek
LII/329/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tworyczów
LII/330/2023
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Źrebce
LII/331/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
LII/332/2023
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
LII/333/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z gminami subregionu chełmsko - zamojskiego województwa lubelskiego w celu realizacji projektu pn. ,,Partnerstwo gmin subregionu chełmsko -zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej"
LIII/334/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
LIII/335/2023
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
LIII/336/2023
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/269/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego
LIV/337/2023
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
LIV/338/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Sułów
LIV/339/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 czerwca 2023 roku na działalność Wójta Gminy Sułów
LIV/340/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 lipca 2023 roku na działalność Wójta Gminy Sułów
LIV/341/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
LIV/342/2023
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
LV/343/2023
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestr11 zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Sułów
LV/344/2023
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
LV/345/2023
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów
LV/346/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
LV/347/2023
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
LVI/348/2023
w sprawie przystąpienia Gminy Sułów do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze"
LVI/349/2023
w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie
LVI/350/2023
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/269/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego
LVI/351/2023
w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie gminy Sułów
LVI/352/2023
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Sułów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych
LVI/353/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułów
LVI/354/2023
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
LVI/355/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
LVI/356/2023
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
LVII/357/2023
w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
LVII/358/2023
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
LVII/359/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sułów
LVII/360/2023
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok
LVII/361/2023
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sułów na rok 2024
LVII/362/2023
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sułów na 2024 rok
LVII/363/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
LVII/364/2023
w Sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
LVIII/365/2023
w sprawie określenia zwrotu wydatków oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy spolecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
LVIII/366/2023
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
LVIII/367/2023
w sprawie nabycia nieruchomości
LVIII/368/2023
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
LVIII/369/2023
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2024 rok
LVIII/370/2023
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulow oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sułów na rok 2024
LVIII/371/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
LVIII/372/2023
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
LVIII/373/2023
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów
LVIII/374/2023
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024


 
NUMER UCHWAŁYZAKRES REGULACJI
I/1/2024
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sułów
I/2/2024
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sułów