REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SUŁÓW

Numer rejestrowy

Firma/przedsiębiorca

adres

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów

1/2012

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Zamościu

ul. Krucza 10,
22-400 Zamość

922-000-57-60

950242408

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania za szkła,

15 01 09 – opakowania z tekstyliów,

15 02 02* – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),

15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,

16 01 03 – zużyte opony,

16 02 09* – transformatory i kondensatory zawierające PCB,

16 02 10* – zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09,

16 02 11* – zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,

16 02 12* – zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

16 02 13*– zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy(¹) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

16 02 15* – niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,

16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,

16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe,

16 06 02* – baterie i akumulatory niklowo – kadmowe,

16 06 03* – baterie zawierające rtęć,

16 06 04 – baterie alkaliczne (16 06 03),

16 06 05 – inne baterie i akumulatory,

16 06 06* – selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów,

16 80 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

16 81 01* – odpady wykazujące właściwości niebezpieczne,

16 81 02 – odpady inne niż wymienione w 16 81 01,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 01 82 – inne nie wymienione odpady,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 03 80 – odpadowa papa,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13* – rozpuszczalniki,

20 01 19* – środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne.

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31*,

20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (¹),

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zabierane w sposób selektywny,

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 – inne odpady nie ulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02 – odpady z targowisk,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.


2/2012

„EKO–KRAS” Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 27D,
23-204 Kraśnik

715-19-14-256

060588647

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania za szkła,

15 01 09 – opakowania z tekstyliów,

16 01 03 – zużyte opony,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 03 80 – odpadowa papa

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03,

19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 08 01 - skratki

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13* – rozpuszczalniki,

20 01 14* - kwasy,

20 01 15* – alkalia,

20 01 17*- odczynniki fotograficzne,

20 01 19* – środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23* - urządzenia zawierające freony,

20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31,

20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (¹),

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zabierane w sposób selektywny,

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02 – odpady z targowisk,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

3/2013


WYKREŚLONO


4/2013

EKOMEGA Legieć Małek Spółka Jawna ul. Szklarniowa 1C,           22-400 Zamość

922-26-12-352

951193882

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 07 – opakowania za szkła,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03,

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 23* - urządzenia zawierające freony,

20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (¹),

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02 – odpady z targowisk,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

5/2013
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o. ul. Gorajska 51, 22-460 Szczebrzeszyn 922-30-47-196 061490672 10 01 02 – popioły lotne z węgla,
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 04 – opakowania z metali,
15 01 07 – opakowania za szkła,
16 01 03 – zużyte opony,
16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,
16 02 13*– zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy(¹) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe,
16 06 04 – baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 06 03),
16 06 05 – inne baterie i akumulatory,
17 01 02 – gruz ceglany,
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
17 03 80 – odpadowa papa,
17 04 05 – żelazo i stal,
18 01 06* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,
18 01 07* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06*,
18 01 08* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08,
18 02 05* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,
18 02 06 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05*,
20 01 01 – papier i tektura,
20 01 02 – szkło, 20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 20 01 23* - urządzenia zawierające freony,
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,
20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31,
20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (¹),
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35,
20 01 39 – tworzywa sztuczne,
20 01 40 – metale,
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe (meble),
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

6/2013


WYKREŚLONO


7/2014


WYKREŚLONO


8/2015
ECLER Wywóz nieczystości Dariusz Gałan
Łaszczówka
ul. Promienna 19,
22-600 Tomaszów Lubelski

921-132-30-1295115173102 01 06 – odchody zwierzęce,
10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów(z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04),
10 01 02 – popioły lotne z węgla,
10 01 03 – popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej,
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 03 – opakowania z drewna,
15 01 04 – opakowania z metali,
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,
15 01 06 –  zmieszane odpady opakowaniowe,
15 01 07 – opakowania za szkła,
15 01 09 – opakowania z tekstyliów,
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
15 02 02* – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),
15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)       i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
16 01 03 – zużyte opony,
16 01 17 – metale żelazne,
16 01 18 - metale nieżelazne,
16 01 19 – tworzywa sztuczne,
16 01 20 – szkło,
16 01 21* - niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,            16 01 13 i 16 01 14,
16 01 22 – inne niewymienione elementy,
16 01 99 – inne niewymienione odpady,
16 02 10* – zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09,
16 02 11* – zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,
16 02 13*– zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy(5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,
16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 15 02 15,
16 05 06* – chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych,
16 05 07* - zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 08* – zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne),
16 05 09 – zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08,
16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe,
16 06 02* – baterie i akumulatory niklowo – kadmowe,
16 06 03* – baterie zawierające rtęć,
16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 – inne baterie i akumulatory,
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17 01 02 – gruz ceglany,
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 82 – inne niewymienione odpady,
17 02 01 – drewno,
17 02 02 – szkło,
17 02 03 – tworzywa sztuczne,
17 08 01* – materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
17 08 02 – materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,
17 09 01* – odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,
17 09 02* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory),
17 09 03* – inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne,
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w  17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
19 08 01 – skratki,
19 12 01 – papier i tektura,
19 12 02 – metale żelazne,
19 12 03 – metale nieżelazne,
19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma,
19 12 05 – szkło,
19 12 06* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,
19 12 07 -  drewno inne niż wymienione w 19 12 06,
19 12 08 – tekstylia,
19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie),
19 12 11* - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne,
19 12 12  –  inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11,
20 01 01 – papier i tektura,
20 01 02 – szkło,
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
20 01 10 – odzież,
20 01 11 – tekstylia,
20 01 13* – rozpuszczalniki,
20 01 14* - kwasy,
20 01 15* – alkalia,
20 01 17*- odczynniki fotograficzne,
20 01 19* – środki ochrony roślin,
20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
20 01 23* - urządzenia zawierające freony,
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne,
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 28 -  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice  inne niż wymienione w 20 01 27,
20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,
20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31,
20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w                16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne  i elektroniczne inne niż wymienione               w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (5),
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne  i elektroniczne inne niż wymienione                  w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
20 01 39 – tworzywa sztuczne,
20 01 40 – metale,
20 01 41  - odpady z czyszczenia kominków (w tym zmiotki wentylacyjne),
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,
20 01 99 – inne niewymienione frakcje zabierane w sposób selektywny,
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 03 02 – odpady z targowisk,
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,
20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
9/2020PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI Sp. z o.o.
ul. Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
813-377-73-58369945269

02 03 04 - Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 80 - Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych                  (z wyłączeniem 02 03 81)

03 01 05 - Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów         (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

13 02 04* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07 *- Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania za szkła,

15 01 09 – opakowania z tekstyliów,

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,

16 01 03 – zużyte opony,

16 02 11* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15* - Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

16 02 16 - Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* - Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 04 - Baterie alkaliczne       (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05 - Inne baterie                   i akumulatory

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 06*- Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 – zmieszane odpady        z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 - Inne nie wymienione odpady

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 02 04 * - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03 01*- Asfalt zawierający smołę

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 03 03*- Smoła i produkty smołowe

17 03 80 – odpadowa papa

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 03* -  Gleba i ziemia,         w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione    w 17 05 03

17 05 05* - Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07* - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 01*- Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03*-  Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 06 05*- Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 08 01*- Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 01*- Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03* - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03,

18 01 08* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 02 07*- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08- Leki inne niż wymienione w 18 02 07

19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 08 01 – skratki

19 08 02- Zawartość piaskowników

19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 09 04 - Zużyty węgiel aktywny

19 12 09 - Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13* – rozpuszczalniki,

20 01 14* - kwasy,

20 01 15* – alkalia,

20 01 17*- odczynniki fotograficzne,

20 01 19* – środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23* - urządzenia zawierające freony,

20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31,

20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (¹),

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zabierane w sposób selektywny,

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02 – odpady z targowisk,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.


Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Monika Bober
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: środa, 23 stycznia 2013
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 28 grudnia 2020