Wybory samorządowe 2018
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
środa, 12 września 2018

Uchwała Nr 3/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Sułowie

uchwala, co następuje:

§ 1.

Pan Eugeniusz Zabiciel został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie
/-/ Tadeusz Stanisław Pietrzniak

 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
środa, 12 września 2018

Uchwała Nr 2/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Sułowie

uchwala, co następuje:

§ 1.

Pan Tadeusz Stanisław Pietrzniak został wybrany na Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący posiedzenia
/-/ Eugeniusz Zabiciel

 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
środa, 12 września 2018

Uchwała Nr 1/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Sułowie

uchwala, co następuje:

§ 1.

Pan Grzegorz Wiącek został powołany na pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący posiedzenia
/-/ Eugeniusz Zabiciel

 
Wpisany przez Grzegorz Wiącek   
poniedziałek, 27 sierpnia 2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUŁÓW
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Sułów Nr XXXVI/210/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sułów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. poz. 1844), podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do Rady Gminy Sułów oraz Wójta Gminy Sułów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Nr okręgu

Granica okręgu

Liczba Radnych
1
Sułów, Sułów – Kolonia1
2
Kulików. Rozłopy – Kolonia, Sułówek1
3
Deszkowice Pierwsze od nr 1 do 1131
4
Deszkowice Pierwsze od nr 114 do 2261
5
Rozłopy1
6
Sąsiadka1
7
Źrebce1
8
Sułowiec1
9
Kawęczyn – Kolonia, Tworyczów od nr 22 do 971
10
Tworyczów od nr 1 do 21 i od nr 98 do 178a1
11
Kitów1
12
Deszkowice Drugie1
13
Michalów, ul. Osiedlowa od nr 10A do 181
14
Michalów, ul. Osiedlowa od nr 3 do 8C i ul. Parkowa1
15
Michalów, ul. Chmielna, ul. Nadrzeczna, ul. Ogrodowa,
ul. Orzechowa i ul. Zielona
1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej będzie się mieścić w budynku Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów.

Wójt Gminy Sułów
/ - / Leon Bulak