Sułów: Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sułów 2016.
Numer ogłoszenia: 126796 - 2016; data zamieszczenia: 19.05.2016
  - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sułów , Sułów 63, 22-448 Sułów, woj. lubelskie, tel. 84 6826202, faks 84 6826227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sułów 2016..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nr drogi: Dz. nr 307, 308; Przebieg drogi: Rozłopy; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,25 km; 2. Nr drogi: 110127L; Przebieg drogi: Tworyczów; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,60 km, 3. Nr drogi: 110129L; Przebieg drogi: Sułówek; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,40 km; 4. Nr drogi: 110130L; Przebieg drogi: Sąsiadka; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 1,0 km i bitumiczny z wyrównaniem masą - 0,5 km; 5. Nr drogi: 110132L; Przebieg drogi: Kawęczyn Kolonia + łącznik; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,75 km; 6. Nr drogi: 110135L; Przebieg drogi: Sułowiec; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 1,00 km; 7. Nr drogi: 110137L; Przebieg drogi: Kitów; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,35 km, 8. Nr drogi: Dz. nr 4; Przebieg drogi: Kitów; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,20 km; 9. Nr drogi: 110138L; Przebieg drogi: Sułów; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,42 km; 10. Dz. nr 339, 373/1; Przebieg drogi: Sułów; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,50 km; 11. Nr drogi: 110140L; Przebieg drogi: Deszkowice Pierwsze; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 1,00 km; 12. Nr drogi: Dz. nr 1313, 1364; Przebieg drogi: Źrebce; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,75 km, 250x5; 13. Nr drogi: 110144L; Przebieg drogi: Rozłopy; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,45 km; 14. Nr drogi: 110147L; Przebieg drogi: Rozłopy Kolonia; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,60 km; 15. Nr drogi: 110148L; Przebieg drogi: Kulików; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,80 km; 16. Nr drogi: 110149L; Przebieg drogi: Deszkowice Pierwsze; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,55 km; 17. Nr drogi: 110150L; Przebieg drogi: Deszkowice Pierwsze; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,25 km x 5m; 18. Nr drogi: 110153L; Przebieg drogi: Michalów; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,60 km; 19. Nr drogi: 110155L; Przebieg drogi: Deszkowice Drugie; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,30 km; 20. Nr drogi: 110159L; Przebieg drogi: Deszkowice Drugie; Odcinek do modernizacji: Bitumiczny z wyrównaniem klińcem - 0,40 km..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku jeżeli wykaże w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są: - poświadczenie, - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mówi pkt b zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Ocena spełniania tego warunku nastąpi poprzez ocenę dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykaże dysponowanie 1 osobą o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku jeżeli wykaże: - posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku nastąpi poprzez ocenę załączonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku jeżeli wykaże w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku: -Śmierci, -Rozwiązania stosunku pracy, -Utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, -Choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, -Innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez dane osoby, wynikających z okoliczności których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co oznacza, że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie. Wniosek, o którym mowa powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 2) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) Zmiana terminu realizacji umowy w następujących sytuacjach: a) W przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) Jeżeli zmiana terminu w realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzywidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: -O charakterze niezależnym od stron, -Którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, -Którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, -Którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: -Powódź, -Silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez Wykonawcę dziennika pogody, -Inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 4) Inne zmiany niewymienione w pkt 1 - 3 w następujących sytuacjach: a) Zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, b) Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Warunkiem dokonania ww. zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, pokój nr 13..

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: czwartek, 19 maja 2016
Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 19 maja 2016