OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Wójt Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów,

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę koparko-ładowarki wraz z osprzętem

I.                   ZAMAWIAJĄCY

1.1.    Nazwa i adres:

                       Gmina Sułów

                       Sułów 63

22-448 Sułów

Strona internetowa : www.sulow.pl, www.bip.sulow.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 084 682 62 02, fax. 084 682 62 27

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

1.2.    Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

 

II.                    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Przed przystąpieniem o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: NIE

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  koparko-ładowarki wraz z osprzętem dla potrzeb Gminy Sułów.

Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może

oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi. Wykonawca dostarczy

przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt.

Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach

targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w

2015r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu

zamówienia.

Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 24 miesiące bez limitu motogodzin oraz zapewni bezpłatny serwis

gwarancyjny.

 

II.1.5) Przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających: NIE

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-0, 43,26.11.00-1

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie ofert częściowej: NIE

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  60 dni

III.                  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

              III.1) Wadium

                       Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) Zaliczki

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu  dokonywania oceny spełniania tych warunków

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał przynajmniej 1 dostawę  koparki lub ładowarki lub koparko-ładowarki o wartości co najmniej 200 000,00 zł*

*Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonywanych w ramach jednej umowy.

 

UWAGA:

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku                

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonywania tego zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMAJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem tych wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczenia na podstawie art.24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia:

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo pkt III.5)

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1) tiret pierwszy (nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ...), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

IV.   PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

IV.1.1) Tryb udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

·         1. Cena                                   90

·         2. Okres gwarancji                10

IV.2.2 Przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: NIE

IV.3) Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje zmiany w umowie zgodnie z § 9 ust. 2 wzoru umowy. Zmiany umowy brzmią następująco:

§ 9 ust. 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:

1)     aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy,

2)     gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy.

Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej: www.bip.sulow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, pokój nr 13.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016 r.,  godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, w sekretariacie pokój nr 1.

                                                                                                                                                                      

IV.4.5) Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 dni od ostatecznego terminu składania

 

IV.4.17) czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i Śródków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: NIE

  


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Wójt Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów,

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę koparko-ładowarki wraz z osprzętem

I.                   ZAMAWIAJĄCY

1.1.    Nazwa i adres:

                       Gmina Sułów

                       Sułów 63

22-448 Sułów

Strona internetowa : www.sulow.pl, www.bip.sulow.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 084 682 62 02, fax. 084 682 62 27

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

1.2.    Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

 

II.                    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Przed przystąpieniem o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: NIE

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  koparko-ładowarki wraz z osprzętem dla potrzeb Gminy Sułów.

Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może

oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi. Wykonawca dostarczy

przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt.

Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach

targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w

2015r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu

zamówienia.

Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 24 miesiące bez limitu motogodzin oraz zapewni bezpłatny serwis

gwarancyjny.

 

II.1.5) Przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających: NIE

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-0, 43,26.11.00-1

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie ofert częściowej: NIE

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  60 dni

III.                  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

              III.1) Wadium

                       Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) Zaliczki

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu  dokonywania oceny spełniania tych warunków

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał przynajmniej 1 dostawę  koparki lub ładowarki lub koparko-ładowarki o wartości co najmniej 200 000,00 zł*

*Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonywanych w ramach jednej umowy.

 

UWAGA:

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonywania tego zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMAJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·          wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem tych wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczenia na podstawie art.24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia:

·          aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·          Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo pkt III.5)

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1) tiret pierwszy (nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ...), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

IV.   PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

IV.1.1) Tryb udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

·          1. Cena                                  90

·          2. Okres gwarancji                              10

IV.2.2 Przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: NIE

IV.3) Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje zmiany w umowie zgodnie z § 9 ust. 2 wzoru umowy. Zmiany umowy brzmią następująco:

§ 9 ust. 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:

1)     aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy,

2)     gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy.

Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej: www.bip.sulow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, pokój nr 13.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016 r.,  godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, w sekretariacie pokój nr 1 .

 

IV.4.5) Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 dni od ostatecznego terminu składania

 

IV.4.17) czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i Śródków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: NIE

 

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: czwartek, 19 maja 2016
Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 19 maja 2016