Sułów: Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów - Sułówek - Nawóz od km 0+000,00 do km 4+083,0
Numer ogłoszenia: 165851 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sułów , Sułów 63, 22-448 Sułów, woj. lubelskie, tel. 84 6826202, faks 84 6826227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów - Sułówek - Nawóz od km 0+000,00 do km 4+083,0.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) niezbędnej do wykonania robót budowlanych, związanych z przebudową drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów, Sułówek, Nawóz wraz z wykonaniem odwodnienia przebudowywanej drogi -3 kpl. w wersji papierowej + 1 elektroniczna. Zakres zamówienia obejmuje odcinek drogi o długości ok. 4 083 mb tj. od km 0+000,00 do km 4+083,00. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z istniejącym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Uzyskanie pozostałych warunków niezbędnych do zaprojektowania przebudowy leżą w gestii Wykonawcy Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego należy prowadzić szerokościach linii rozgraniczających drogę, a w razie konieczności częściowo po działkach przyległych po wcześniejszym uzyskaniu zgody właścicieli zajmowanych terenów z zastrzeżeniem przywrócenia ich do stanu pierwotnego po wykonaniu robót. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega częściowo przez teren zabudowany a częściowo przez teren nieurządzony. Infrastruktura techniczna występująca w pasie drogowym uwidoczniona jest na załączonej mapie wysokościowo sytuacyjnej. Zamówienie obejmuje część projektową, w zakres której wchodzi: -sporządzenie projektu budowlanego, -uzyskanie decyzji o zwolnieniu na realizację inwestycji drogowej, -sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej,-sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, -sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, -opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, -sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonania robót z kompletem wymaganych uzgodnień. W zakres budowy drogi wchodzi: - Wykonanie warstw bitumicznych o warstwie ściernej AC 11 S, - Wzmocnienie istniejącej drogi poprzez wykonanie poszerzenia istniejących odcinków drogi,-Wykonanie warstw konstrukcyjnych na odcinku drogi o nawierzchni gruntowej,-Wykonanie wzmocnienia poprzez wyrównanie istniejącej drogi gminnej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,-Wykonanie mijanek,-Oznakowanie pionowe i poziome. Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy przebiega po terenie równinnym o dominującej funkcji rolniczej. Wzdłuż ich części przebiega po terenie równinnym o dominującej funkcji rolniczej. Wzdłuż ich części występuje zabudowa jednorodzinna, występują skrzyżowania z drogami gminnymi oraz liczne zjazdy do posesji. Szerokość istniejącej jezdni wynosi od 3,50 - 5,00 m. Nawierzchnia istniejącej drogi odcinkami wymaga wzmocnienia poprzez wykonanie warstwy ściernej, odcinkowo nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Warstwa drogi posiada dość liczne spękania zmęczeniowe, nierówności, lokalne ubytki, deformacje lepko - plastyczne w postaci kolein. Na końcowym odcinku przebudowanej drogi istniejąca nawierzchnia drogi gminnej jest gruntowa w związku z powyższym należy przewidzieć wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię bitumiczną. Program Funkcjonalno - Użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i odbioru wszystkich elementów zadania. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia: Realizacja przedmiotu zamówienia dzieli się na dwa etapy: Etap I: 1. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 2. Uzyskanie niezbędnych dokumentów w tym pozwolenia na budowę. Etap II: Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano - wykonawczej. Wymagania dla etapu I: 1. Projektowane zadanie należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu istniejącej zabudowy oraz terenu przyległego, 2. Prace projektowe należy wykonać w oparciu o: 3. Normy branżowe oraz przepisy prawa 4. Koncepcję zagospodarowania terenu Przebudowy drogi gminnej 5. Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych winno być wykonane z uwzględnieniem wymagań odpowiednimi przepisami dl formy planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlano - wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 6. Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów. 7. Ilość odpowiednich opracowań projektowych, które należy dostarczyć dla zamawiającego: a) Projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz. + wersja elektroniczna, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 3 egz. + wersja elektroniczna, c) Dokumentacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz. + wersja elektroniczna, d) Kosztorys inwestorski oraz przedmiary robót - 3 egz. + wersja elektroniczna, e) Dokumentacja geotechniczna podłoża - 2 egz. + wersja elektroniczna, f) Projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz. 8. Ponadto Wykonawca sporządzi taka ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pinii, uzgodnień i decyzji oraz dla poszczególnych potrzeb wykonawstwa robót. 9. Wszystkie materiały wyjściowe, mapy do celów projektowych, uzgodnienia, decyzje, pozyskuje własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 10. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz , że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 11. Kompletny projekt budowlano - wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych i złożeniem do pozwolenia na budowę należy przedstawić dola Zamawiającego do zatwierdzenia. 12. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być zgodne z zawartością opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót Wymagania do etapu II: Roboty należy wykonać na podstawie opracowanego i posiadającego pozwolenia na budowę projektu budowy drogi gminnej Nr 110128L w miejscowości Sułów, Sułówek, Nawóz zgodnie ze sztuka budowlaną w oparciu o specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót. 1. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanej działalności. 2. W zakresie wykonania robót wchodzą w szczególności: a) wykonanie koryta pod konstrukcję drogi wraz z wywiezieniem urobku, b) wykonanie zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych drogi i zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych wraz z zagęszczeniem, c) wykonanie poszerzenia istniejącej drogi gminnej, d) wzmocnienie istniejącej drogi gminnej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm, e) wykonanie warstwy wiążącej odcinkowo i warstwy ściernej na całej długości przebudowywanej drogi gminnej, f) montaż oznakowania pionowego, g) wykonanie terenów zielonych w granicy pasa drogowego - bezwarunkowo na 10 cm warstwie humusu pozbawionego zanieczyszczeń, h) realizacja robót w oparciu o posiadający pozwolenie na budowę projekt budowlano - wykonawczy po wytyczeniu robót przez uprawionego geodetę Wykonawcy, i) prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, j) prowadzenie dziennika budowy k) przygotowania rozliczenia końcowego robót l) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, m) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu, n) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, o) sporządzanie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi badaniami w stosunku do drogi, p) realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia. q) Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne pod względem prawnym, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, r) W celu oszacowania i wyceny zakresu dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami opracowań własnych oraz zapisami programu funkcjonalno - użytkowego, s) Wykonawca musi liczyć się z sytuacja, że rodzaje i ilości robót określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, t) Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie wartości zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 3. Opisanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 - 3 ustawy pzp. 1) Wszędzie tam, gdzie opisano przedmiot zamówienia (jeżeli to ma miejsce) przez wskazanie określeń, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy -lub równoważny-, -równoważnie opisywanym-. 2) Przez materiały i urządzenia równoważne rozumie się materiały i urządzenia o parametrach technicznych równych lub lepszych niż określone w SIWZ. 4. Wymagany termin gwarancji: Minimalny okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.23.32.52-0, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wartość wadium dla całego przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96 poz. 620). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie o/Sułów Nr 75 9632 0006 2003 2900 0345 0003.Tytuł wpłaty: Wadium w przetargu na projekt pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów - Sułówek - Nawóz od km 0+000,00 do km 4+083,00. 5. Za datę i godzinę wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę wpływu wadium na wskazany w pkt 4 rachunek bankowy. Uznanie konta Zamawiającego winno nastąpić najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2016 r. do godz.10.00. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 3 ppkt 2, 3, 4 i 5 musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczyć złożoną ofertę przez cały okres, na jaki Wykonawca jest związany ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium, w przypadkach, o których mowa w pkt 13 i 14. Dokument ten w oryginale może być dołączony do oferty lub może być złożony w oddzielnej kopercie, zawierającej dane Wykonawcy i napis Wadium w przetargu na projekt pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów - Sułówek - Nawóz od km 0+000,00 do km 4+083,00. w siedzibie Zamawiającego - sekretariat przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia do dnia 11 sierpnia 2016 r. do godz.10.00. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 i 14. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium, w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa sposobu oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej: - 2 roboty budowlane w zakresie budowy dróg o wartości co najmniej 3 000 000 zł brutto (trzy miliony złotych) każda. Wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. dowodami są: - poświadczenie, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi poprzez ocenę dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże dysponowanie 1 osobą o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Za ważne uznaje się uprawnienia uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907), a także uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - wydane przez państwa, na podstawie art. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 384) i art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr 5, poz. 42 ze zm.) Ocena spełniania tego warunku nastąpi poprzez ocenę dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i suma gwarancyjna wynosi co najmniej: a) dla całego przedmiotu zamówienia co najmniej: - kwota 3 000 000 zł (trzy miliony złotych) Ocena spełniania tego warunku nastąpi poprzez ocenę załączonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji na wykonaną drogę - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sulow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sułów 63, 22-448 Sułów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: środa, 27 lipca 2016
Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 28 lipca 2016