Sułów, dnia 04.05.2015 r.

PR.271.4.4.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Sułów zawiadamia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 110127L od km 4+531 do km 5+245 w miejscowości Źrebce, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.”

Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującego Wykonawcy:

PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10E
23-200 Kraśnik

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrany Wykonawca przedłożył ofertę najkorzystniejszą cenowo uzyskując maksymalną ilość punktów w kryterium ceny.

W postępowaniu zostały złożone 2 oferty (wg numeracji ofert):

 1. PBI Infrastruktura S.A.,
  ul. Kolejowa 10E,
  23-200 Kraśnik, otrzymując w kryterium cena 100 pkt.
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX”, Janusz Sadlik,
  Kol. Sitno 84,
  22-424 Sitno, otrzymując w kryterium cena 73,19 pkt.
 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.,
  ul. Peowiaków 7,
  22-400 Zamość, otrzymując w kryterium cena 96,86 pkt.

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium wybory oferty, którym kierował się Zamawiający przy wyborze oferty była cena – 100%.

/-/ Leon Bulak
Wójt Gminy

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: poniedziałek, 04 maja 2015