PR.271.9.2015

OGŁOSZENIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych na realizację zadania
pn. „Budowa drogi gminnej nr 110151L od km 0+400 do km 1+000 w miejscowości Deszkowice Pierwsze”


I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Sułów

Sułów 63

22-448 Sułów


Strona internetowa: www.sulow.pl, www.bip.sulow.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 084 682 62 02, fax. 084 682 62 27

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie Regulaminu Gminy Sułów oraz jej jednostek organizacyjnych określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Miejsce publikacji ogłoszenia:

- strona internetowa Zamawiającego www.bip.sulow.pl,

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

III. Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej nr 110151L od km 0+400 do km 1+000 w miejscowości Deszkowice Pierwsze.


Droga gminna klasy D o szerokości jezdni 5 m.

Budowa obejmuje wykonanie:

-  robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych

-  wyrównania podbudowy kruszywem łamanym grubość warstwy do 10 cm

-  oczyszczenie mechaniczne nawierzchni pod w-wy i skropienie

- nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

a)    Przedmiar – zał. nr 2

b)    Dokumentacja techniczna – zał. nr 3


Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111011-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Uwaga: Przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do dnia 30 września 2015 r.


V. Informacje o postępowaniu

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

4. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie osobistego wykonania części lub całości zamówienia przez Wykonawcę.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę jakie części zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcom.


VI. Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.


VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które składają się na ofertę Wykonawcy:

Lp.

Nazwa dokumentu potwierdzającego

Wymagany dokument

Wzory załączników SIWZ

1.

Oferta cenowa

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy

1

2.

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik zewnętrzny

3.

Kosztorys

Kosztorys ofertowy zrobiony na podstawie załącznika nr 2

2

VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 1. Wyjaśnienia dotyczące ogłoszenia udzielane będą z zachowaniem następujących zasad.
 2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. W przypadku braku faksu dopuszcza się drogę e-mail, lecz z zastrzeżeniem, że Zamawiający lub Wykonawca będzie każdorazowo poinformowany o przesłaniu takiej informacji.

Zamawiający zastrzega sobie jednak w przypadku, gdy informacje przekazane zostaną faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej musi potwierdzić tę informację.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Pisemnie: Sułów 63, 22-448 Sułów;

Faksem: 84 6826227 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z powiadomieniem telefonicznym pod nr 84 6826846

Powyższa zasada porozumiewania się (tj. fax i e-mail) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Sławomir Krzysiak – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,


XIX. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Ofertę stanowią łącznie: wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz „Oferta cenowa”, którego wzór stanowi załącznik nr 1
 2. Do oferty załącza się oświadczenia i dokumenty Wykonawcy wyszczególnione w rozdziale VII, tabela pkt 1 – 3, które łącznie składają się na ofertę.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według zawartych powyżej postanowień w oparciu o wzory dokumentów dołączonych do ogłoszenia.
 6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 7. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty; Zamawiający nie wymaga numerowania czystych stron.
 8. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy; Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.
 9. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być podpisana w miejscach do tego przeznaczonych.
 10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
 11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
 12. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach: nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
 13. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) z podaniem nazwy /firmy/ proponowanego podwykonawcy.
 14. Wykonawca zamieszcza ofertę w zabezpieczonej i nieprzezroczystej, opieczętowanej (pieczątką oferenta podającą pełną nazwę oraz adres firmy) kopercie lub opakowaniu. Na kopercie Wykonawca powinien wpisać swój adres i nazwę.

Koperta powinna być zaadresowana następująco:


OFERTA NA  ZADANIE

pn. „Budowa drogi gminnej nr 110151L od km 0+400 do km 1+000 w miejscowości Deszkowice Pierwsze”

15. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

 1. Ofertę otrzymaną po terminie określonym w rozdziale X, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy.
 2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 3. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 4. Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.


X. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat)
do dnia 28 sierpnia 2015 r. do godziny 10.00.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Na cenę oferty składać się będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Cena winna zawierać wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zadania.
 3. Podstawą porównania ofert przez Zamawiającego będzie cena brutto ofert przedłożonych przez Wykonawców.
 4. Cena ofertowa obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy.
 5. Rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym prowadzone będą w złotych polskich.
 6. Cena oferty obejmująca cenę netto, podatek od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.)


XII. Kryteria oraz sposób oceny ofert:

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:


Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100%


2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryterium będą liczone według następujących wzorów.

Nr kryterium

Wzór

1


Cena

Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100


gdzie:

- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof – cena podana w ofercie


3.    Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty (punktacja 0-100, 100%=100pkt.)

 1. Realizacja zmówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

XIII. Udzielenie zamówienia

1. Jako najkorzystniejszą wybiera się ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w ogłoszeniu, oferta jest zgodna z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu oraz zawiera najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia w wymaganych kryteriach.

2.. Oferta podlega odrzuceniu:

1). jeżeli wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, z za­strze­żeniem pkt 3;

2). jeżeli nie odpowiada wymaganiom zamawiającego wskazanym w ogło­szeniu, z zastrzeżeniem pkt. 3;

3). jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej;

4). jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę, z zastrzeżeniem pkt. 3;

5). jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

3.. Wykonawcy mają możliwość na:

1). jednokrotne uzupełnienie żądanych dokumentów w przypadku ich nie­złożenia, przy czym nie dotyczy to treści oferty;

2). wyjaśnienie treści oferty i załączonych dokumentów w razie wątpliwości uniemożliwiających ocenę oferty;

3). wyrażenie zgody na poprawienie przez zamawiającego nieistotnych omy­łek w treści oferty dokonywanych w celu usunięcia błędów o charakterze formalnym lub błędów nieistotnych z punktu widzenia przedmiotu zamówienia.

4.. Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu skła­dania ofert.

5.. O wynikach oceny i badania ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców biorących udział w po­stępo­waniu.

6. Zamawiający może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru w przypadku, gdy:

1). nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi ogłoszenia;

2). cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3). wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.


XIV. Istotne postanowienia umowy

 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień zawartych w załączniku nr 4 do ogłoszenia.
 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

1)    Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

2)    Zmiana terminu realizacji umowy w następujących sytuacjach:

a)    W przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

b)    Jeżeli zmiana terminu w realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzywidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:

 • O charakterze niezależnym od stron,
 • Którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
 • Którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 • Którego nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

 • Powódź,
 • Silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez Wykonawcę dziennika pogody,
 • Inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.

3)    Inne zmiany niewymienione w pkt 1 – 3 w następujących sytuacjach:

a)    Zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

b)    Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


4. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.


XV. Postanowienia końcowe

Do spraw nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

XVI. Załączniki

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:


Nr

Nazwa załącznika

1.

Oferta cenowa

2.

Przedmiar

3.

Dokumentacja projektowa

4.

Projekt umowy

Sułów, dnia 2015-08-20

/-/ Leon Bulak
Wójt Gminy

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: czwartek, 20 sierpnia 2015
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 21 sierpnia 2015