Sułów, dnia 31.08.2015 r.

PR.271.9.5.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Sułów zawiadamia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 110151L od km 0+400 do km 1+000 w miejscowości Deszkowice Pierwsze.”

Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty następującego Wykonawcy:

PRD Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 7
22-400 Zamość

Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wybrany Wykonawca przedłożył ofertę najkorzystniejszą cenowo uzyskując maksymalną ilość punktów w kryterium ceny.

W postępowaniu zostało złożone 5 ofert (wg numeracji ofert):

1. WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik,
otrzymując w kryterium cena 89,01 pkt

2. PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik,
otrzymując w kryterium cena 96,66 pkt

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski,
otrzymując w kryterium cena 97,94 pkt

4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX”, Janusz Sadlik, Kol. Sitno 84, 22-424 Sitno,
otrzymując w kryterium cena 92,99 pkt

5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość,
otrzymując w kryterium cena 100 pkt

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium wybory oferty, którym kierował się Zamawiający przy wyborze oferty była cena – 100%.

/-/ Leon Bulak
Wójt Gminy

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: poniedziałek, 31 sierpnia 2015
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 28 sierpnia 2015