Sułów dn. 18.12.2015 r.


PR.271.17.2015

OGŁOSZENIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych na realizację zadania
pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Sułów w 2016 r.”


I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Sułów

Sułów 63

22-448 Sułów


Strona internetowa: www.sulow.pl, www.bip.sulow.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 084 682 62 02, fax. 084 682 62 27

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie Regulaminu Gminy Sułów oraz jej jednostek organizacyjnych określający procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Miejsce publikacji ogłoszenia:

- strona internetowa Zamawiającego www.bip.sulow.pl,

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Sułów w roku 2016 w szacunkowych ilościach:

- benzyna bezołowiowa Pb 95 – 3 000 l;

- olej napędowy  - 10 000 l

poprzez tankowanie pojazdów i przenośnych zbiorników (służących do przechowywania paliwa do spalinowych urządzeń technicznych) na potrzeby Gminy Sułów. Podane powyżej ilości są wartościami szacunkowymi, które mają posłużyć jedynie  
Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej. Mogą ulec zmianie tj. zarówno zwiększeniu,              jak i zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będą podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw.

 1.Wymagania jakościowe.

Dostarczana benzyna i olej napędowy powinny spełniać wymagania jakościowe określone w Polskich Normach oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015, poz. 1068 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych na każde wezwanie Zamawiającego.

 2.Sposób realizacji zamówienia.

Wykonawca składający ofertę musi posiadać punkt dystrybucji paliwa znajdujący się w odległości do 10 km +/- 100 m licząc odległość po drogach utwardzonych od bazy sprzętowej Zamawiającego (mieszczącej się w miejscowości Sułów nr 80). Tankowanie pojazdów odbywać się będzie tylko do zbiorników pojazdów Zamawiającego z dystrybutora na stacji paliw Wykonawcy.

Tankowanie do kanistra, tylko na wyraźną dyspozycję osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Każdorazowa sprzedaż paliw będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji paliw w dniu dokonania zakupu z zastosowaniem ewentualnego stałego upustu, podanego przez Wykonawcę w formularzy ofertowym – załącznik nr 1 do ogłoszenia. Dostawy będą realizowane w systemie bezgotówkowym. Rozliczenie zakupów dokonywanych w ramach umowy, będzie realizowane na bieżąco na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności 14 dni. Każda faktura musi zawierać:

- rodzaj pojazdu wraz z jego numerem rejestracyjnym, a w przypadku poboru paliwa do kanistra rodzaj sprzętu.

- własnoręczny podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego potwierdzający dany zakup.

3.Realizacja zamówienia będzie przebiegać według potrzeb Zamawiającego
od dnia 04 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

4.Dostawy będą odbywać się sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i realizowane będą przez osoby upoważnione przez Zamawiającego na podstawie listy dostarczonej do Wykonawcy.

5.Miejscem realizacji dostaw będzie stacja paliw Wykonawcy.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

09132100-4 benzyna bezołowiowa

09134100-8 olej napędowy

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia od 04 stycznia 2016  r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

V. Informacje o postępowaniu

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

4. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie osobistego wykonania części lub całości zamówienia przez Wykonawcę.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę jakie części zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcom.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający nie stawia Wykonawcom warunków udziału i nie dokonuje opisu ich oceny.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które składają się na ofertę Wykonawcy:

Lp.

Nazwa dokumentu potwierdzającego

Wymagany dokument

Wzory załączników SIWZ

1.

Oferta cenowa

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy

1

2.

Koncesja

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

Załącznik zewnętrzny

3.

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik zewnętrzny

4.

Komunikat cenowy

Komunikat cenowy z 28.12.2015 r.

Załącznik zewnętrzny

VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 1. Wyjaśnienia dotyczące ogłoszenia udzielane będą z zachowaniem następujących zasad.
 2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. W przypadku braku faksu dopuszcza się drogę e-mail, lecz z zastrzeżeniem, że Zamawiający lub Wykonawca będzie każdorazowo poinformowany o przesłaniu takiej informacji.

Zamawiający zastrzega sobie jednak w przypadku, gdy informacje przekazane zostaną faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej musi potwierdzić tę informację.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Pisemnie: Sułów 63, 22-448 Sułów;

Faksem: 84 6826227 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z powiadomieniem telefonicznym pod nr 84 6826846

Powyższa zasada porozumiewania się (tj. fax i e-mail) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Magdalena Olszewska – Inspektor ds. rozwoju infrastruktury i zamówień publicznych

XIX. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Ofertę stanowią łącznie: wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz „Oferta cenowa”, którego wzór stanowi załącznik nr 1
 2. Do oferty załącza się oświadczenia i dokumenty Wykonawcy wyszczególnione w rozdziale VII, tabela pkt 1 – 4, które łącznie składają się na ofertę.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według zawartych powyżej postanowień w oparciu o wzory dokumentów dołączonych do ogłoszenia.
 6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 7. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty; Zamawiający nie wymaga numerowania czystych stron.
 8. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy; Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.
 9. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być podpisana w miejscach do tego przeznaczonych.
 10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
 11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
 12. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach: nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
 13. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) z podaniem nazwy /firmy/ proponowanego podwykonawcy.
 14. Wykonawca zamieszcza ofertę w zabezpieczonej i nieprzezroczystej, opieczętowanej (pieczątką oferenta podającą pełną nazwę oraz adres firmy) kopercie lub opakowaniu. Na kopercie Wykonawca powinien wpisać swój adres i nazwę.

Koperta powinna być zaadresowana następująco:


OFERTA NA  ZADANIE

pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Sułów w 2016 r.”

15. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

 1. Ofertę otrzymaną po terminie określonym w rozdziale X, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy.
 2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 3. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 4. Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

X. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 29 grudnia 2015 r. do godziny 10.00.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Na cenę oferty składać się będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Cena winna zawierać wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zadania.
 3. Podstawą porównania ofert przez Zamawiającego będzie cena brutto ofert przedłożonych przez Wykonawców.
 4. Cena ofertowa obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy.
 5. Rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym prowadzone będą w złotych polskich.
 6. Cena oferty obejmująca cenę netto, podatek od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011  nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

XII. Kryteria oraz sposób oceny ofert:

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100%

2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryterium będą liczone według następujących wzorów.

Nr kryterium

Wzór

1

Cena

Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100


gdzie:

- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof – cena podana w ofercie


3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty (punktacja 0-100, 100%=100pkt.)

4. Realizacja zmówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

XIII. Udzielenie zamówienia

1. Jako najkorzystniejszą wybiera się ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w ogłoszeniu, oferta jest zgodna z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu oraz zawiera najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia w wymaganych kryteriach.

2. Oferta podlega odrzuceniu:

1) jeżeli wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, z za­strze­żeniem pkt 3;

2) jeżeli nie odpowiada wymaganiom zamawiającego wskazanym w ogło­szeniu, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej;

4) jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę, z zastrzeżeniem pkt 3;

5) jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawcy mają możliwość na:

1) jednokrotne uzupełnienie żądanych dokumentów w przypadku ich nie­złożenia, przy czym nie dotyczy to treści oferty;

2) wyjaśnienie treści oferty i załączonych dokumentów w razie wątpliwości uniemożliwiających ocenę oferty;

3) wyrażenie zgody na poprawienie przez zamawiającego nieistotnych omy­łek w treści oferty dokonywanych w celu usunięcia błędów o charakterze formalnym lub błędów nieistotnych z punktu widzenia przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu skła­dania ofert.

5. O wynikach oceny i badania ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców biorących udział w po­stępo­waniu.

6. Zamawiający może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru w przypadku, gdy:

1). nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi ogłoszenia;

2). cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3). wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

XIV. Istotne postanowienia umowy

 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień zawartych w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
  a) Zmiana cen paliw w przypadkach: wzrostu lub obniżenia podatku akcyzowego; zmiany stawki podatku VAT;
  b) Zmiany danych osobowych, teleadresowych oraz rachunku bankowego;
 4. W terminie 7 dni od wystąpienia któregokolwiek z powyższych powodów strony przedstawią pisemny wniosek o zmianę umowy.

XV. Postanowienia końcowe

Do spraw nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

XVI. Załączniki

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika

1.

Oferta cenowa

2.

Projekt umowy

Sułów, dnia 18.12.2015 r.


Wójt Gminy Sułów

/-/ Leon Bulak


Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: piątek, 18 grudnia 2015
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 18 grudnia 2015