Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicz­nego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn: „wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kąpieliska w Kulikowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą”.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

Wykonanie  projektu składać się będą następujące elementy:

1) Punkt informacyjny. Obiekt kubaturowy, murowany, z dachem o konstrukcji stalowej, krytej blachą trapezową lub płytami warstwowymi. Powierzchnia ok. 250m2.

. Pomieszczenie informacji z możliwością adaptacji na spotkania lub konferencje w grupie do 50 osób.

. Pomieszczenie socjalne

. Pomieszczenie techniczne

. Pomieszczenia węzłów sanitarnych do obsługi kąpieliska

. Toaleta dla pracowników

2) Magazyn sprzętu do utrzymania czystości i porządku z altaną rekreacyjną. Powierzchnia ok. 80m2.

3) 4 płyty fundamentowe pod obiekty małej gastronomii, handlu lub usług. Powierzchnia ok 50m2 dla każdej z płyt.

4) Pomost pływający – rekreacyjny

5) Pomost pływający – do cumowania sprzętu pływającego

6) Droga dojazdowa wraz ze zjazdem z drogi publicznej

7) Miejsca parkingowe na około 80 samochodów osobowych wzdłuż drogi dojazdowej (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych)

8) Dojazd serwisowy do obsługi obiektów usługowych

9) Utwardzenia terenu – promenada wzdłuż plaży, plac centralny, chodnik wzdłuż miejsc parkingowych

10) Szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości

11) Szczelny zbiornik bezodpływowy z separatorem substancji oleistych do magazynowania wody opadowej

12) Przyłącze wody

13) Sieć wodociągowa

14) Instalacja wodociągowa zewnętrzna

15) Instalacja hydrantowa

16) Instalacja wentylacji budynku informacyjnego

17) Przyłącze energii elektrycznej

18) Instalacja oświetlenia terenowego

19) Instalacje teletechniczne – np. monitoring


Elementy projektu budowlanego:


1) Projekt zagospodarowania terenu

2) Projekt drogowy z ukształtowaniem terenu

3) Projekt zjazdu z drogi publicznej

4) Projekt przyłącza wody

5) Projekt sieci wodociągowej

6) Projekt instalacji wodociągowej zewnętrznej

7) Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej

8) Projekt instalacji kanalizacji deszczowej

9) Projekt przyłącza energii elektrycznej

10) Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych

11) Projekt architektoniczny

12) Projekt konstrukcyjny

13) Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

14) Projekt instalacji wod-kan

15) Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji

16) Badania geotechniczne (na podstawie max. 4 odwiertów geologicznych)

17) Karta informacyjna

18) Kosztorys


Termin realizacji zamówienia: do dnia 22 lutego2016.

Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapy­tania wraz z stosownymi załącznikami.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14 stycznia 2016 r. godzina 15.00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: Gmina Sułów, Sułów 63 , 22-448 Sułów

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- dokumenty potwierdzające uprawnienia do projektowania


Warunki udziału w postępowaniu stawiane wykonawcom oraz opis sposobu dokonywania ich oceny, dokumenty, jakie będą żądane od wyko­naw­ców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowa­niu

Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie ustala warunków udziału w postępowaniu

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: czwartek, 07 stycznia 2016
Data ostatniej modyfikacji: środa, 16 marca 2016