Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicz­nego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę systemu przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Sułów. ilość 150 szt. ”.


Do obowiązków Wykonawcy należy:

Wykonanie  projektu składać się będą następujące elementy:

Elementy projektu budowlanego:

1) Projekt zagospodarowania terenu z naniesieniem oczyszczalni

2) Projekt  oczyszczalni rzut poziomy i pionowy dla wszystkich planowanych typów oczyszczalni

3) Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych

4) Projekt instalacji wentylacji

5) Badania geotechniczne (na podstawie max. 4 odwiertów geologicznych)

6) Karta informacyjna

7) Kosztorys

Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 czerwca 2016 r.

Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapy­tania wraz z stosownymi załącznikami.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29 stycznia 2016 r. godzina 15.00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: Gmina Sułów, Sułów 63 , 22-448 Sułów

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- dokumenty potwierdzające uprawnienia do projektowania


Warunki udziału w postępowaniu stawiane wykonawcom oraz opis sposobu dokonywania ich oceny, dokumenty, jakie będą żądane od wyko­naw­ców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowa­niu

Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie ustala warunków udziału w postępowaniu

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: środa, 20 stycznia 2016
Data ostatniej modyfikacji: piątek, 26 sierpnia 2016