Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicz­nego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn: „wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 300 zestawów solarnych w systemie heat pipe i 100 zestawów fotowoltaicznych o mocy od 2kW do 3kW na budynkach indywidualnych położonych na terenie Gminy Sułów.”.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 300 zestawów solarnych w systemie heat pipe i 100 zestawów fotowoltaicznych o mocy od 2kW do 3kW na budynkach indywidualnych położonych na terenie Gminy Sułów.

Na projekt składać się będą następujące elementy:

a) projekt budowlano-wykonawczy – 3 egz.

b) przedmiar robót - 1 egz.,

c) kosztorys inwestorski - 1egz.,

d) kosztorys ofertowy – 1 egz.,

e) szczegółowe specyfikacje techniczne całego zadania - 1 egz.,

f) wersja elektroniczna elementów wymienionych w lit. a)-e)  w formacie *.pdf - 1 kpl.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapy­tania wraz z stosownymi załącznikami.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 25 marca 2016 r. godzina 15.00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- dokumenty potwierdzające uprawnienia do projektowania

 Warunki udziału w postępowaniu stawiane wykonawcom oraz opis sposobu dokonywania ich oceny, dokumenty, jakie będą żądane od wyko­naw­ców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowa­niu

Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie ustala warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

Wójt Gminy Sułów

/-/ Leon Bulak

Załączniki:
Pobierz (formularz-ofertowy.docx)Formularz ofertowy13 Kb
Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Wiącek
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji:
Dodano do BIP dnia: wtorek, 15 marca 2016