Sułów, dnia 23.09.2016 r.

PR.271.22.2016

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicz­nego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn: „Modernizacja drogi gminnej nr 110145L w m. Deszkowice Pierwsze od km 0+000 do km 0+600.


Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie:

Robót pomiarowych,

Podbudowy,

Robót nawierzchniowych.


Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2016 r.

Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapy­tania wraz z stosownymi załącznikami.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 04 października 2016 r. godzina 10.00.


Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów


Warunki udziału w postępowaniu stawiane wykonawcom oraz opis sposobu dokonywania ich oceny, dokumenty, jakie będą żądane od wyko­naw­ców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowa­niu

Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie ustala warunków udziału w postępowaniu

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Sławomir Krzysiak
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: piątek, 23 września 2016
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 26 września 2016