Sułów, dnia 13.04.2017 r.

Znak sprawy: PR.271.7.2017


ZAPYTANIE  CENOWE


Gmina Sułów zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego zamówienia: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Sułów w 2017 roku


1.  Dane ogłaszającego zapytanie cenowe

Gmina Sułów

Sułów 63

22-448 Sułów

Strona internetowa: www.sulow.pl, www.bip.sulow.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 084 682 62 02, fax. 084 682 62 27

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30


2.  Tryb

Do niniejszego postępowania nie maja zastosowania  przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) zwana dalej ustawą. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.


3.  Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie usługi usunięcia wyrobów  zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Sułów:

a) Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych do demontażu, transportu oraz utylizacji  na składowisko odpadów niebezpiecznych z obiektów należących do gminy Sułów została określona przez Zamawiającego na 770 m² (10,010 Mg – przy zastosowaniu przelicznika, że 1 m² = 13 kg.).

b) Szacunkowa  ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych do demontażu, transportu oraz utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych z obiektów należących do osób fizycznych została określona przez Zamawiającego na 480 m² (6,240 Mg – przy zastosowaniu przelicznika, że 1 m² = 13 kg.).

Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości i może ulec zmianie. Rzeczywista ilość usuniętego i unieszkodliwionego azbestu zostanie ustalona na podstawie protokołu odbioru prac oraz karty przekazania odpadu.

3.2. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia przekazany   zostanie wybranemu Wykonawcy.

3.3.  Zamówienie jest finansowane ze środków WFOŚiGW w Lublinie.

3.4. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku z wykonywaną usługą.

3.5. Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a)  demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sułów,

b)    zabezpieczenie terenu wykonywania prac przez właściwe oznakowanie i stosowanie osłon uniemożliwiających przenikanie azbestu do środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

c)    zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest,

d) załadunek, transport, rozładunek, przekazanie na składowisko wyrobów  niebezpiecznych,

e)    zgłoszenie /w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac/ przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwym organom – zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

f) opracowanie harmonogramu prac w uzgodnieniu z Zamawiającym  oraz właścicielami posesji,  na których wykonywana będzie usługa w terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy,

g)   dostarczenie kart przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów, wystawionych na poszczególnych właścicieli nieruchomości,

h)  po zakończeniu prac związanych z usuwaniem wyrobów lub innych materiałów zawierających azbest  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uprzątnięcie terenu wykonywania prac z odpadów zawierających oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska,

i)  wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i BHP oraz „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sułów na lata 2015-2032”. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów naprawy ewentualnych zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania prac.


4.  Termin realizacji zamówienia.

 • Termin realizacji zamówienia: do 30  września 2017 r.


5.  Kryteria brane pod uwagę:

 • Cena oferty brutto


6. Opis sposobu przygotowania oferty.

 Oferent przygotowuje ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z następującymi dokumentami:

 • odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia/seminarium/kursu w sprawie zasad bhp przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie właściwych aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych wydanych przez właściwe organy;
 • kserokopia polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - kserokopia.
 • kserokopia aktualnej umowy ze wskazanym zakładem na przyjęcie odpadów zawierających azbest lub inny równoważny dokument.


Oferta powinna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Ponadto,  powinna zawierać:

 • datę sporządzenia dokumentu,
 • adres wykonawcy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • NIP firmy.

Wykonawca zamieszcza ofertę w zabezpieczonej i nieprzezroczystej, opieczętowanej (pieczątką oferenta podającą pełną nazwę oraz adres firmy) kopercie lub opakowaniu.

 

Na kopercie Wykonawca powinien wpisać swój adres i nazwę.


Koperta powinna być zaadresowana następująco:


OFERTA NA  ZADANIE

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Sułów w 2017 roku”


7.  Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat)
do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godziny 10.00.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Małgorzata Chmielewska tel. 84 682 68 46.


8.  Oferta będzie podlegała odrzuceniu:

 • jeżeli nie odpowiada wymaganiom zamawiającego,
 • jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej,
 • jeżeli zawiera rażąco niską cenę (odrzucenie będzie zastosowane po uprzednim wezwaniu wykonawcy do złożenia wyjaśnień w tym zakresie i ich nieudzieleniu lub niewykazaniu przez niego realności ceny w wyznaczonym terminie)
 • jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.


9.  Wynik postępowania:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i wybierania którejkolwiek z ofert.

10. Postanowienia końcowe

Do spraw nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

11. Załączniki

Załącznikiem do niniejszego dokumentu jest:

 1. Oferta cenowa.

Sułów, dnia 2017-04-13

Zatwierdził:

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

 Sporządziła: Małgorzata Chmielewska

Metryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Chmielewska
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: czwartek, 13 kwietnia 2017
Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 04 maja 2017