Sułów, dnia 12.12.2017 r.

RR.271.26.2017

ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Sułów zaprasza do składania ofert na „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Sułów w 2018 r.”

Dane ogłaszającego zapytanie cenowe:
Gmina Sułów
Sułów 63
22-448 Sułów
Strona internetowa: www.sulow.pl, www.bip.sulow.pl
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel. 084 682 62 02, fax. 084 682 62 27
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwana dalej ustawą. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.

1.Opis przedmiotu zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Sułów w roku 2018” w szacunkowych ilościach:
- benzyna bezołowiowa Pb 95 – 2 500 l;
- olej napędowy - 17 000 l
poprzez tankowanie pojazdów i przenośnych zbiorników (służących do przechowywania paliwa do spalinowych urządzeń technicznych) na potrzeby Gminy Sułów. Podane powyżej ilości są wartościami szacunkowymi, które mają posłużyć jedynie Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej i mogą ulec zmianie tj. zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będą podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw.
b) Dostarczana benzyna i olej napędowy powinny spełniać wymagania jakościowe określone w Polskich Normach oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych na każde wezwanie Zamawiającego.
c) Wykonawca składający ofertę musi posiadać punkt dystrybucji paliwa znajdujący się w odległości do 10 km +/- 100 m licząc odległość po drogach utwardzonych od bazy sprzętowej Zamawiającego (mieszczącej się w miejscowości Sułów nr 80). Tankowanie pojazdów odbywać się będzie tylko do zbiorników pojazdów Zamawiającego z dystrybutora na stacji paliw Wykonawcy. Tankowanie do kanistra, tylko na wyraźną dyspozycję osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Każdorazowa sprzedaż paliw będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji paliw w dniu dokonania zakupu z zastosowaniem ewentualnego stałego upustu, podanego przez Wykonawcę w formularzy ofertowym – załącznik nr 1 do ogłoszenia. Dostawy będą realizowane w systemie bezgotówkowym. Rozliczenie zakupów dokonywanych w ramach umowy, będzie realizowane na bieżąco na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności 14 dni. Każda faktura musi zawierać: - rodzaj pojazdu wraz z jego numerem rejestracyjnym, a w przypadku poboru paliwa do kanistra rodzaj sprzętu. - własnoręczny podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego potwierdzający dany zakup.

2.Realizacja zamówienia
a) Realizacja zamówienia będzie przebiegać według potrzeb Zamawiającego od dnia 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
b) Dostawy będą odbywać się sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i realizowane będą przez osoby upoważnione przez Zamawiającego na podstawie listy dostarczonej do Wykonawcy.

3. Warunki realizacji.
Warunki realizacji zamówienia, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do zapytania.

4. Oferta
a) Ofertę cenową, na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania należy dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 20.12.2017 r. godz. 10.00.
b) Do oferty należy załączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)

5. Udzielenie zamówienia
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę ofertową brutto wyliczoną w sposób wskazany w Formularzu Oferty.


Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon BulakMetryka dokumentu:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Chmielewska
Osoba odpowiedzialna za publikację informacji: Grzegorz Wiącek
Dodano do BIP dnia: wtorek, 12 grudnia 2017
Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 21 grudnia 2017